MultiSIM    Obsah 5. kapitoly

    5. Editácia súčiastok
    5.1. Úvod
    5.2. Pridanie súčiastky pomocou Component Wizard
    5.3. Editovanie súčiastky
    5.4. Úprava všeobecných vlastností súčiastky
    5.5. Úprava symbolu súčiastky
    5.5.1. Vytvorenie a úprava symbolu pomocou editora symbolov
    5.6 Úprava modelu súčiastky
    5.6.1. Pridanie modelu ku súčiastke
    5.6.2. Vytvorenie SPICE modelu súčiastky
    5.7 Úprava pinového modelu súčiastky
    5.8. Úprava Footprint-u súčiastky
    5.8.1 Dialógové okno Select a footprint
    5.8.2 Dialóg pokročilého mapovania pinov
    5.9. Úprava elektronických parametrov komponentu    5. Editácia súčiastok
    5.1. Úvod

    V programe MultiSIM môžete k editácii vlastností súčiastok použiť dve metódy:
 • Component Wizard – používaný k vytvoreniu a úprave novej súčiastky
 • Dialóg Component Properties (Vlastnosti súčiastky) – používaný k úprave už existujúcich súčiastok, vyvolávaného z manažéra databázy
    Napríklad, existujúca súčiastka by mala byť dostupná v novom púzdre (pôvodne „pin cez dieru“ – pin through hole, teraz povrchová montáž – surface mount). Môžete jednoducho kopírovať informácie o súčiastke a zmeniť iba detaily púzdra pre vytvorenie novej súčiastky. Môžete tiež vytvoriť vlastnú súčiastku a umiestniť ju do databázy alebo načítať z iného zdroja. Samozrejme, že nemôžete upravovať hlavnú databázu (Master Database), avšak môžete súčiastku skopírovať do používateľskej alebo korporačnej a tam ju modifikovať.
    Každá súčiastka v databáze je identifikovaná pomocou nasledovných typov informácií, každou na špecifickej záložke v dialógu Component Properties:
 • všeobecné informácie (meno, výrobca, dátum, autor)
 • symbol (grafická prezentácia súčiastky v schéme)
 • model (informácie používané na reprezentáciu aktuálnej funkcie/správania sa súčiastky)
 • pin model (informácie o pinoch)
 • footprint (pre export do PCB)
 • elektronické parametre
 • používateľské polia    5.2. Pridanie súčiastky pomocou Component Wizard

    Pre vytvorenie komponentu:
 1. Kliknite na tlačidlo Create Component (Vytvor súčiastku) na hlavnom nástrojovom paneli alebo vyberte Tools/Component Wizard (obr. 77).
  • Napíšte meno súčiastky, autora a typu
  • Uveďte krátky popis funkcie, ktorý identifikuje súčiastku
  • Podľa potreby vyznačte, či bude súčiastka použitá pre simuláciu, len pre PCB alebo pre obidve možnosti.
 2. Kliknite na Next.
 3. Kliknutím na Select Footprint sa otvorí dialóg, kde je možné vybrať už existujúci footprint (obr. 78 a 79).
 4. Kliknutím na Select sa vrátite do wizard-u.
 5. Zadajte počet pinov súčiastky
 6. Pokračujte kliknutím na Next.
  • zobrazí sa symbol, ktorý ste tejto súčiastke priradili (a ktorým bude identifikovaná po umiestnení na pracovný priestor) – obr. 80.
  • vyberte normu ANSI alebo DIN (môžete použiť rovnaký symbol v oboch normách)
  • kliknutím na Copy from DB je možné nakopírovať symbol už z existujúcej súčiastky v databáze


Obr. 77 – Vytvorenie súčiastky – krok 1
Obr. 78 - Vytvorenie súčiastky – krok 2
Obr. 79 – Výber footprintu
Obr. 80 – Vytvorenie súčiastky – krok 3


 1. Kliknutím na Next prejdeme k ďalšiemu kroku (obr. 81)
 2. Prejdeme k ďalšiemu kroku (obr. 82).
    Symboly a mapovanie pinov sú potrebné pre export do balíka rozloženia na PCB. Symbol pin – meno pinu - napr. Vcc, Footprint pin – meno alebo číslo pinu na PCB.


Obr. 81 – Vytvorenie súčiastky – krok 4
Obr. 82 – Vytvorenie súčiastky – krok 5


    Pre pokročilé možnosti pri mapovaní pinov kliknite na Map Pins, zobrazí sa dialógové okno mapovania pinov (obr. 83).


Obr. 83 – Pokročilé mapovanie pinov


 1. Kliknite na Next, pokiaľ súčiastka nevyžaduje simuláciu, preskočte ku kroku 12. V inom prípade sa zobrazí dialóg ako je na obr. 84.


Obr. 84 – Vytvorenie súčiastky – krok 6


 1. Kliknite Next (obr. 85).
 2. V ďalšom kroku si zvolíte miesto, kam sa nová súčiastka uloží (obr. 86).


Obr. 85 – Vytvorenie súčiastky – krok 7
Obr. 86 – Vytvorenie súčiastky – krok 8

    5.3. Editovanie súčiastky

 1. vstúpte do manažéra databázy (obr. 87).
 2. vyberte záložku Components (Súčiastky).
 3. zvoľte súčiastku, ktorú chcete upravovať.
 4. kliknite na Edit. Zobrazí sa dialóg (obr. 88).
 5. na záložkách upravujete vlastnosti ako je opísané v ďalších častiach textu.
 6. po úprave kliknite na OK pre uloženie zmien.
    Budete vyzvaní pre špecifikovanie miesta uloženia súčiastky.    5.4. Úprava všeobecných vlastností súčiastky

    Na záložke General (Všeobecné) môžete upraviť meno komponentu a popis jeho funkcie. Dátum a autora nie je možné zmeniť, pretože sú systémové (obr. 89).    5.5. Úprava symbolu súčiastky

    Záložka Symbol dialógu úpravy vlastností komponentu dovoľuje:
 • upraviť symbol komponentu
 • dať komponentu rovnaký symbol ako už niektorý má
 • vytvoriť symbol


Obr. 87 – Manažér databázy
Obr. 88 – Dialóg úpravy vlastností súčiastky

    5.5.1. Vytvorenie a úprava symbolu pomocou editora symbolov

    Symbol Editor je špecializovaný grafický editor, ktorý dovoľuje vytvoriť alebo modifikovať symbol súčiastky. Editor funguje v „normálnom móde“, kedy upravujete symboly súčiastok z databázy alebo vytvárate nový symbol. Pre úpravu symbolu, ktorý už je vložený na pracovnom priestore zvoľte mód „In - place Edit mode“.
    Pre úpravu symbolu:
 1. Dvojklikom kliknite na požadovanú súčiastku a vyberte Edit Component in DB (Upraviť súčiastku v DB), zobrazí sa dialóg vlastností súčiastky.
 2. Na záložke Symbol sa uistite, že máte zvolenú požadovanú normu (obr. 89).
 3. Po kliknutí na Edit sa zobrazí editor (obr. 90).


Obr. 89 – Záložka symbol dialógu vlastností súčiastky
Obr. 90 – Editor symbolu


    Symbol Editor Spreadsheet View
    V Spreadsheet View nájdete a môžete meniť rôzne parametre symbolov. Keď vyberiete prvok z pracovného priestoru, je v Spreadsheet zvýraznený. Pokiaľ uskutočníte zmenu nejakého prvku v Spreadshet-e, odrazí sa to na symbole na pracovnom priestore.


    Záložka pinov (Pin Tab)


Obr. 91 – Záložka pinov v Spreadsheet – časť 1stĺpecpopis
NameMeno pinu. Môžete uskutočniť celkovú alebo parciálnu negáciu mien pinov pomocou napísania znaku ^ .
ShapeVyberte riadok a kliknite do tohoto poľa pre zobrazenie zoznamu typu pinov. Voľby sú:
Line Pin; Dot Pin; Clock Pin; Dot-Clock Pin; Input Wedge Pin; Output Wedge
Pin; Zero-Length Pin.
LenghtVyberte riadok a kliknite do tohoto poľa pre zobrazenie zoznamu dĺžky pinov. Voľby sú:
Short; Regular; Long; Extra Long.
Symbol PinsVyberte riadok a kliknite do tohoto poľa pre zobrazenie alebo nezobrazenie mien pinov.
Name OrientationOrientácia popisu. Voľby sú: Auto; Vertical; Horizontal.
Name FontTyp písma
Name Font StyleŠtýl písmaObr. 92 – Záložka pinov v Spreadsheet – časť 2

stĺpecpopis
Name Font SizeVeľkosť písma mena pinu
Footprint PinsVyberte riadok a zvoľte či sa má zobraziť alebo ukryť footprint
Number OrientationOrientácia číslovania pinov (Auto; Vertical; Horizontal)
Number FontTyp písma čísiel pinov
Number Font StyleŠtýl písma čísiel pinov
Number Font SizeVeľkosť písma čísiel pinov

    Záložka kreslenia vrstvy (Draw Layer Tab)


Obr. 93 – Záložka kreslenia vrstvy v Spreadsheet


    Práca s editorom symbolov
    Kľúčové elementy potrebné pre symbol sú:
 • tvar
 • piny
    Tvar (Shape)
    Symbol potrebuje tvar, aby používateľ mohol rozoznať jeho funkciu. Pre konštrukciu tvaru používame kresliace možnosti editora v MultiSIM. Tvar by mal mať samozrejme logický zmysel pre súčiastku, ktorú vytvárate alebo modifikujete. Najjednoduchším spôsobom vytvorenia symbolu je úpravou už existujúceho. Po tom ako máme toto hotové, je potrebné pridať ešte piny.


    Piny (Pins)
    Sú tri dôležité časti pinov:
 • meno
 • footprint pin
 • tvar


Obr. 94 – Symbol obvodu 555


    Pre pridanie pinu:
 1. Kliknite na požadovaný typ pinu v nástrojovom paneli pre umiestnenie pinov (Place Pin Toolbar)
 2. Kliknite na pracovný priestor, kde chcete aby sa nový pin objavil


    Štandardné možnosti pinov – dialóg
    Pre nastavenie štandardných možností:
 1. Vyberte Pins/Default Pin Options (obr. 95).
 2. Nastavte možnosti v kolónke Pin Name:
  • Prefix – predpona pinu (objaví sa pred menom pinu)
  • Suffix – prípona pinu
  • Index – sprístupní polia Start from a Increment by
  • Start from – počiatočné číslo pinov
  • Increment by – krok vo zvyšovaní čísiel
 3. Nastavte možnosti v kolonke Pin Properties:
  • Shape – tvar
  • Lenght – dĺžka
  • Name Orientation – smer textu mena
  • Number Orientation – smer textu čísiel
 4. Ak zaškrtnete políčko Continuous Pin Placement (Súvislé umiestňovanie pinov), môžete poumiestňovať potrebné piny kontinuálne, pričom budú dodržané parametre, ktoré ste nastavili.


Obr. 95 – Dialóg prednastavených možností pinov


    Štandardné možnosti poľa pinov – dialóg
    Pre umiestnenie poľa pinov na symbol:
 1. Vyberte Pins/Place pin array (obr. 96).
 2. Nastavte možnosti v kolónke Pin Name:
  • Prefix – predpona pinu (objaví sa pred menom pinu)
  • Suffix – prípona pinu
  • Index – sprístupní polia Začni od (Start from) a Zvyšuj o (Increment by)
  • Start from – počiatočné číslo pinov
  • Incremanet by – krok vo zvyšovaní čísiel
 3. Zadajte počet pinov v poli Number of Pins in Array
 4. Zadajte rozostup pinov v poli Distance between Pins in Array
 5. Nastavte Pin Order (poradie pinov)
  • clockwise – v smere hodinových ručičiek
  • counterclockwise – v protismere hodinových ručičiek


Obr. 96 – Dialóg možností pinov


 1. Nastavte možnosti v kolónke Pin Properties:
  • Shape – tvar
  • Lenght – dĺžka
  • Name Orientation – smer textu mena
  • Number Orientation – smer textu čísiel
 2. Kliknite na OK pre potvrdenie a umiestnite pole na požadované miesto


    Úprava už umiestnenej súčiastky
    Pre úpravu súčiastky už umiestnenej na pracovnom priestore, kliknite pravým tlačidlom myši na súčiastku a vyberte Edit Symbol z kontextového menu. Spustí sa editor.
    Symbol môžete upravovať pomocou menu, nástrojových líšt a spreadsheet-u.
    V tomto móde môžete zmeniť grafický element symbolu (napr. tvar a umiestnený text), ale nemôžete pridať alebo odobrať piny, nakoľko by to malo efekt na mapovanie modelu.


    Menu grafického editora
    Menu je prehľadné, okrem bežných ponúk, na ktoré ste zvyknutí z bežných windows aplikácií (napr. MS WORD – súborové menu, menu zobrazenia...) sa tu nachádzajú aj špecializované ponuky ako Piny, Grafické objekty, Menu vrstiev, Menu nástrojov. Podrobne si tieto ponuky môžete vyskúšať priamo v MultiSIM-e alebo ich výpis nájdete priamo v Help-e MultiSIM-u.


    Nástrojové panely
    5.6 Úprava modelu súčiastky

    Záložka Model v dialógu vlastností súčiastky ponúka niekoľko možností pri prideľovaní modelu. Môžete:
 • vytvoriť model
 • nahrať už existujúci model
 • modifikovať modelové informácie súčiastky
 • kopírovať model jednej súčiastky do druhej
    Pokiaľ si vyberiete súčiastku z hlavnej databázy nebudete môcť upravovať jej model. Pokiaľ zmeníte model súčiastky, zmení sa model aj všetkým súčiastkam v databáze založenom na tomto modeli. Pokiaľ chcete upraviť len model pre jedinú súčiastku, uložte ju pod menom podobným, teda vytvoríte nový model. K vytvoreniu modelu tiež môžete použiť Model Makers, ktoré sú popísané neskôr.


Obr. 97 – Okno úpravy modelu súčiastky

    5.6.1. Pridanie modelu ku súčiastke

    Prvým krokom je pridanie nového ID modelu do databázy (nezabudnite že toto je možné v používateľskej a korporačnej databáze).
 1. Kliknite na Add/Edit na záložke model. Zobrazí sa dialóg Select a Model (Vybrať model) – obr. 98.
 2. Vyberte databázu pre uloženie modelu.
 3. Kliknite na Add, nastavte parametre a potvrďte OK.
 4. Meno modelu sa zobrazí v Models ID List (Zoznam ID modelov)
 5. Vyznačte ID vami vytvoreného modelu a zadajte parametre
    Model môžete vytvoriť pomocou napísania SPICE modelu alebo pomocou použitia dostupných nástrojov na tvorbu modelov (Model Makers – podrobne rozpracované v nápovede MultiSIM-u), nahrať model zo súboru alebo skopírovať existujúce modelové dáta priamo do poľa Model Data.
    Pomocou zvýraznenia ID modelu a následným kliknutím na Link Info môžete zobraziť zoznam súčiastok, ktoré používajú vybraný model (obr. 99).


Obr. 98 – Dialóg výberu modelu súčiastky
Obr. 99 – Zoznam súčiastok používajúcich daný model

    5.6.2. Vytvorenie SPICE modelu súčiastky

    MultiSIM je založený na priemyselnom štandarde SPICE3F5. To dovoľuje vytvárať modely štanradnou SPICE syntaxou.


    Vytvorenie modelu pomocou nástroja pre tvorbu modelu
 1. Vyberte ID modelu v dialógu Select a Model.
 2. Kliknite na tlačidlo Start Model Maker (obr. 100).


Obr. 100 – Výber nástroja pre tvorbu modelu


 1. Vyberte požadovaný Model Maker.
 2. Kliknite Accept pre potvrdenie alebo Cancel pre návrat.
 3. ditujte model a potom kliknite na OK pre potvrdenie informácií.


    Vytvorenie primitívneho SPICE modelu
    Niektoré zariadenia majú primitívne SPICE modely. Tieto sú uvedené v tabuľke nižšie. Primitívnym modelom sa pritom chápe model, ktorý je definovaný súborom parametrov. Sú používané ako základné jednoduché modely pre stavbu obvodov a subobvodov.

skratkamodelskratkamodel
RPolovodičový rezistorPNPPNP bipolárny tranzistor
CPolovodičový kapacitorNJFJFET s N – kanálom
SWNapätím ovládaný prepínačPJFJFET s P – kanálom
CSWPrúdom ovládaný prepínačNMOSMOSFET s N – kanálom
URCUniformný distribuovaný RCPMOSMOSFET s P – kanálom
LTRAStratová vysielacia linkaNMFMESFET s N – kanálom
DDiódaPMFMESFET s P – kanálom
NPNNPN bipolárny tranzistor--

    Nasleduje príklad primitívneho modelu pre 2n2222a NPN BJT (bipolárny) tranzistor. Prvý riadok modelu sa začína s oznámením, model nasledovaný menom a potom primitívny typ. Zvyšok riadkov sú parametre tranzistora (začínajú znakom +). Nemusíte zadávať všetky prametre, ak budú potrebné tak sa im pridelí štandardná hodnota (Default Value).

    .MODEL 2N2222A NPN
    +IS=2.04566e-13 BF=296.463 NF=1.09697 VAF=10
    +IKF=0.0772534 ISE=1.45081e-13 NE=1.39296 BR=0.481975
    +NR=1.16782 VAR=100 IKR=0.100004 ISC=1.00231e-13
    +NC=1.98587 RB=3.99688 IRB=0.2 RBM=3.99688
    +RE=0.0857267 RC=0.428633 XTB=0.1 XTI=1
    +EG=1.05 CJE=1.09913e-11 VJE=0.99 MJE=0.23
    +TF=2.96787e-10 XTF=9.22776 VTF=25.2257 ITF=0.0793144
    +CJC=3.1941e-11 VJC=0.4 MJC=0.85 XCJC=0.901093
    +FC=0.1 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
    +TR=3.83883e-07 PTF=0 KF=0 AF=1

    SPICE 3F5 používateľský manuál je možné nájsť na:
http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Classes/IcBook/SPICE/


    Vytvorenie modelu subobvodu
    Veľa elektronických zariadení nie je reprezentovaných primitívnymi parametrami, ale stále sú to SPICE modely. Modely subobvodov sú používané pre zachytenie charakteristík týchto modelov. Model subobvodu je vytvorený z primitívnych modelov súčiastok, napäťových či prúdových zdrojov atď. Model subobvodu môžete tvoriť z jeho napísania do okna s dátami modelu alebo ho najprv môžete nakresliť v MultiSIM-e a potom vyexportovať a modifikovať pre použitie ako subobvod.
    Všetky modely subobvodov musia začínať s riadkom, ktorý začína s .SUBCKT nasledovaným s menom a externými uzlami (zdierkami), ktorými sa pripojí k ostatným komponentom. Koniec modelu zadefinujeme pomocou .ENDS.
    .SUBCKT
    …
    .ENDS Meno subobvodu
    Model subobvodu je definovaný pomenoovaním a pripojením interných zariadení, ktoré ho tvoria. Napr. Pre definovanie odporu 100kΩ s označením R1 medzi uzlami 4 a 5 je potrebné napísať:
    R1 4 5 100k

    Príklad subobvodu:

    .SUBCKT SampleSubcircuit 1 2
    R1 1 2 1.000e+003
    C1 2 0 1.0E-6
    R2 1 0 3.0k
    D1 0 2 D1N3909
    .MODEL D1N3909 D (
    + IS = 6.233e-10
    + RS = 0.003866
    + CJO = 1.132e-10
    + VJ = 0.75
    + TT = 3.699e-07
    + M = 0.2711
    + BV = 100
    + N = 1.505
    + EG = 1.11
    + XTI = 3
    + KF = 0
    + AF = 1
    + FC = 0.5
    + IBV = 0.0001
    + TNOM = 27
    + )
    .ENDS

    Teda vykreslí sa obvod ako je na obr. 101.


Obr. 101 – Obvod vykreslený podľa príkladu subobvodu napísaného v SPICE


    Všimnite si, že práve uzly/zdierky 1 a 2 sú tie, ktoré sa pripoja do obvodu mimo model. Sú teda definované ako externé, sú teda zahrnuté v prvom riadku modelu. Ostatné súčiastky sú primitívne, až na diódu, ktorá je tiež primitívna, ale má ďalšie parametre definované pomocou „.model“. Pre viac informácií o vytváraní obvodov je k dispozícii už vyššie zmienený manuál.    5.7 Úprava pinového modelu súčiastky

    Klikneme na záložku Pin Parameters (Parametre pinov) a upravujeme polia znázornené na obr. 102.    5.8. Úprava Footprint-u súčiastky

    Klikneme na záložku Footprint a upravujeme polia znázornené na obr. 103.


Obr. 102 – Záložka parametrov pinov
Obr. 103 – Záložka Footprint

    5.8.1 Dialógové okno Select a footprint

    Pre modifikáciu alebo zadanie informácií o balíku:
 1. Kliknite na tlačítko Add from Database (Pridať z databázy) na záložke Footprint dialógového okna vlastností súčiastky. Objaví sa dialógové okno Select a Footprint (Výber footprint-u)(obr. 104).


Obr. 104 – Dialógové okno výberu footprint-u


 1. Zadajte meno databázy v ktorej je footprint, ktorý chcete editovať.
 2. Ak je footprint v hlavnej databáze, vyberte footprint v zozname dát a kliknite na tlačítko Copy to. Dialógové okno vás vyzve, aby ste ho umiestnili do korporačnej databázy alebo do používateľskej databázy.
 3. Kliknite na OK. Footprint je skopírovaný do databázy, ktorú ste označili a vy sa vrátite do dialógového okna Select a footprint.
 4. Kliknite na pole footprint-u, ktoré chcete modifikovať. Zadajte príslušné informácie.
    Pozn.: Ak pozmeníte footprint, budete vyzvaný, aby ste tieto zmeny uložili. Ak sa rozhodnete zmeny neuložiť, budú odstránené.
 1. Kliknite na tlačítko Uložiť. Zmeny sa uložia.
    Pre mapovanie symbolových pinov a footprint pinov:
 1. dostante sa na záložku footprint dialógového okna vlastností súčiastky.
 2. Označte footprint, v ktorom chcete urobiť zmeny v okne Footprint Manufacturer/Type
 3. V tabuľke Symbol Pin to Footprint Pin Mapping (Mapovanie symbolových pinov do footprint pinov) pre každý pin:
  • Zadajte odpovedajúci footprint pin z rolovacieho zoznamu vo Footprit pins kolónke, využívajúc pri tom informácie z dátového listu zložky.
  • Označte jeho výmennú skupinu z rolovacieho zoznamu v okienku Swap Group (Výmenná skupina). Piny v tej istej výmennej skupine môžu byť vymenené v procese ukladania PCB.
    Pre pridanie footprint do používateľskej databázy alebo korporačnej databázy:
 1. Označte buď používateľskú databázu alebo korporačnú databázu v poli Database Name dialógového okna Select a footprint.
 2. Kliknite na Add v tomto dialógovom okne. Objavý sa dialógové okno Add a footprint (obr. 105).


Obr. 105 – Dialógové okno pridania footprint


 1. Zadajte požadované footprint dáta ako je ukázané hore.
 2. Pre BGA (Ball grid arrays):
  • skontrolujte funkčnosť zaškrkávacieho políčka zapnutej alfa-numerickej BGA
  • Alfa – zadajte počet riadkov footprint pinov v BGA
  • Numeric – zadajte počet stĺpcov footprint pinov v BGA
    Ako zmeníte hodnoty v dvoch poliach hore, footprint piny sú updatované ako ukazuje obr. 106.
 1. Stlačte OK.


Obr. 106 – Detail časti s BGA


    Pozn.: BGA piny v Ultiboard (Electronic Workbench’s PCB layout software) sú označované v základnom poradí začínajúcom s A1, A2, …Ax, ďalší riadok by bol B1, B2, … Bx, atď. Keď tvoríme tento symbol v MultiSIM, footprint-y sú od začiatku označované ako 1, 2, 3....atď. Funkčnosť opísaná v tomto kroku umožňuje aby footprint piny boli premenované tak, že sa budú zhodovať v alfa-numerickej metóde používanej v Ultiboard. Tento znak je zvlášť užitočný pre BGA s veľkým počtom pinov, ktoré by inak museli byť manuálne premenované.    5.8.2 Dialóg pokročilého mapovania pinov

    Dialógové okno pokročilého mapovania pinov je používané na mapovanie symbolových pinov do footprint pinov a je špeciálne používané pre komplexnejšie zložky.
    Na zobrazenie dialógového okna pokročilého rozdelenia pinov:
 1. Kliknite na tlačítko Map pins buď vo footprint tabuľke alebo v dialógovom okne vlastností súčiastky, krok 5 v Component Wizard alebo dialógové okno úpravy footprint-u.
    Príklad ukazuje mapovanie pinov pre LM3301N (obr. 107), Quad High Gain Norton Op-amp.
    Na prevrátenie, ak chcete, aby sa symbolové piny zobrazovali v pravej časti, kliknite Switch.
    Nasledujúci príklad využíva dialógové okno pokročilého mapovania pinov zobrazené v pravej časti. Pre mapovanie footprint pinov do symbolových pinov:
 1. Zobrazte dialógové okno Pokročilého mapovania pinov ako bolo vyššie popísané.
 2. Označte systémový pin v ľavej časti a kliknite na modrý(nezmapovaný) footprint na pravej strane. Farba footprint pinu sa zmení na čiernu, čo indikuje že je už zmapovaný.
 3. Tiež môžete kliknúť na symbolový pin a pretiahnuť ho do pravej časti, aby ste dosiahli jeho zmapovanie (alebo opačne).


Obr. 107 – Pokročilé mapovanie pinov
Obr. 108 – Význam pri pokročilom mapovaní pinov

    5.9. Úprava elektronických parametrov komponentuObr. 109 – Záložka elektrických parametrov súčiastkyPolePopis
Thermal Resistance JunctionZadajte alebo upravte teplotné charakteristiky v súčiastke (od uzla ku púzdru (case), vo wattoch alebo stupňoch celzia
Thermal Resistance CaseZadajte alebo upravte teplotné charakteristiky celého púzdra, vo wattoch alebo stupňoch celzia
Power DissipationZadajte alebo upravte tepelnú stratu súčiastky vo wattoch
Derating Knee PointZadajte alebo upravte teplotu, pri ktorej začína byť energia súčiastky degradovaná, z dôvodu funkcie zariadenia v bezpečnom rozsahu zaťažení. Použite stupne celzia
Min. Operating TemperatureNajnižšia prevádzková teplota okolia
Max. Operating TemperatureNajvyššia prevádzková teplota okolia
ESD RatingElektrostatický náboj