MultiSIM    Obsah 4. kapitoly

    4. Súčiastky
    4.1. Štruktúra databázy súčiastok
    4.1.1. Klasifikácia súčiastok v databáze
    4.2. Vyhľadávanie súčiastky v databáze
    4.3. Typy informácií uchovávané pre súčiastky
    4.3.1. Preddefinované polia
    4.4. Nominálne hodnoty komponentov a ich tolerancie
    4.5. Manažment Databázy
    4.5.1. Manažment rodín súčiastok
    4.6. Aktualizácia súčiastok z databázy    4. Súčiastky
    4.1. Štruktúra databázy súčiastok

    Databáza súčiastok programu MultiSIM je navrhnutá tak, aby v nej boli obsiahnuté všetky potrebné informácie pre popísanie akejkoľvek súčiastky. Obsahuje všetky detaily pre tvorbu schémy (symboly), simuláciu (modely), a PCB rozloženie (tzv. footprints – stopy), tak ako aj iné elektrotechnické informácie.
    V databáze existujú tri úrovne:
 • Master Database (Hlavná databáza) – je určená len pre čítanie
 • User Database (Používateľská databáza) – používaná pre komponenty vytvorené individuálne, tie, ktoré nezamýšľame zdieľať
 • Corporate Database (Korporačná databáza) – používame pre upravené komponenty, ktoré zamýšľame zdieľať v rámci organizácie
    Pozn.: Používateľská a Korporačná databáza sú pri prvom spustení MultiSIMu prázdne.


    Pre menežovanie databáz (presun, editácia súčiastok) sú k dispozícii užitočné nástroje. Všetky databázy sú rozdelené do skupín (groups) a následne do rodín (families). Pokiaľ návrhár umiestni po vyhľadaní na pracovný priestor súčiastku, umiestnil vlastne jej kópiu, čo znamená, že zmena vlastností súčiastky na pracovnom priestore sa neprejaví v databáze ale len na súčiastke na pracovnom priestore. Zmena sa neprejaví ani na súčiastke, ktorá bola umiestnená predtým. Teda následne, ak zmeníme parametre priamo v databáze, opäť to neovplyvní už umiestnené súčiastky, ale len tie ktoré umiestnime po uskutočnení zmeny. Keď uložíme obvod, uložia sa spolu s ním aj informácie o súčiastkach, ktoré obsahuje. Pri načítavaní obvodu má používateľ možnosť ponechať parametre súčiastok tak, ako boli uložené s obvodom alebo ich môže aktualizovať podľa najnovších hodnôt z databázy.    4.1.1. Klasifikácia súčiastok v databáze

 • Sources – zdroje
 • Basic – základné
 • Diodes – diódy
 • Transistors – tranzistory
 • Analog – analógové
 • TTL – číslicové TTL
 • CMOS – číslicové CMOS
 • Misc Digital – rôzne digitálne
 • Mixed – zmiešané
 • Indicators – ukazovatele (indikátory)
 • Misc – rôzne
 • Electromechanical – elektromechanické
 • RF (pre používateľov s RF modulom) – RF (radio frequency) súčiastky
 • Electro-mechanical – elektromechanické    4.2. Vyhľadávanie súčiastky v databáze

    K hľadaniu je využívaný silný engine MultiSIMu, pričom stačí vedieť len niekoľko málo informácií o danej súčiastke. Ako iné vyhľadávače, aj MultiSIM zobrazí po vyhľadaní v databáze ponuku všetkých súčiastok, ktoré sa zhodujú so zadanými kritériami, z ktorých si teda môžete zvoliť. Pre začatie vyhľadávania:
 1. Vyberte Place/Component (Umiestniť/Súčiastka) pre zobrazenie prehliadača.
 2. Po kliknutí na Search (Hľadaj) sa zobrazí dialóg vyhľadávania (obr. 66).


Obr. 66 – Dialóg vyhľadávania komponentu


 1. Kliknite na More (Viac) pre sprístupnenie podrobnejších kritérií


Obr. 67 – Rozšírená ponuka vyhľadávania


 1. Zadajte kritériá – existujú formáty pre vyhľadávanie (napr.):
  • “CASE646-06” nájde presne iba tento reťazec “CASE646-06”
  • “*06” nájde akýkoľvek reťazec s “06”
  • “CASE*” nájde akýkoľvek reťazec začínajúci s “CASE”
  • “?” kdekoľvek v reťazci nájde presne jeden znak. Napríklad, “CAS?” nájde “CASE”, ale nie “CASE646-06”.
 2. Kliknutím na Search sa zobrazí dialóg výsledkov hľadania (obr. 68).


Obr. 68 – Dialóg výsledkov hľadania


 1. Súčiastku umiestnime kliknutím na OK.
    Kliknutím na Refine Search môžeme zmeniť parametre vyhľadania.    4.3. Typy informácií uchovávané pre súčiastky
    4.3.1. Preddefinované polia

    V hlavnej databáze:
 • genral information (všeobecné informácie)
 • common parameters (obecné parametre)    Všeobecné informácie

PolePríklad
DatabaseUser
GroupTTL
Family74S
Component74S00D
Symbol
FunctionQUAD 2-INPUT NAND
Model Manuf./ IDTexas Instruments\74S00
Footprint Manuf./ TypeDO14    4.4. Nominálne hodnoty komponentov a ich tolerancie

    Pokiaľ chcete, aby bolo správanie sa obvodu viac podobné tomu v skutočnosti, môžete zaviesť použitie tolerancií. Súčiastky následne náhodne vnášajú odchýlky, aby simulovali vlastnosti skutočných. Nastavenie tolerancií teda samozrejme ovplyvňuje výsledky simulácie.
    Pre nastavenie tolerancií:
    Vyberte Silmulate/Global Component Tolerances (Simuluj/Globálne tolerancie komponentov). Pokiaľ nie sú tieto tolerancie deklarované, zobrazí sa dialóg, v ktorom ich zadáte v percentách. Tieto budú použité pre nedefinované tolerancie v obvode pre každý typ komponentu. Napríklad ako je na obr. 69.


Obr. 69 – Dialóg nastavenia tolerancií súčiastok


    Pozn.: Iba súčiastky, ktoré existujú, sa zobrazia v dialógu nastavenia tolerancií.    4.5. Manažment Databázy

    Dialóg manažéra databázy dovoľuje:
 • pridať alebo odstrániť rodiny súčiastok z používateľskej alebo korporačnej databázy
 • nastavovať alebo modifikovať používateľské polia pre databázu
 • pridať alebo zmeniť symboly rodín súčiastok v paneli súčiastok
    Pre vyvolanie manažéra databázy:
    Kliknite na Database Manager v hlavnom nástrojovom paneli, alebo vyberte Tools/Database/Database Manager (Nástroje/Databáza/Manažér databázy) – obr. 70.


Obr. 70 – Okno manažéra databázy


    Pre prehľadnosť je dobré využívať funkciu filtrovania databázy:
    Zvolíme požadovanú databázu a následne klikneme na Filter (obr. 71).


Obr. 71 – Filter databázy

    4.5.1. Manažment rodín súčiastok

    Pre pridanie rodiny súčiastok do používateľskej alebo korporačnej databázy:
 1. Vyberte záložku Family v dialógu manažéra databázy.
 2. V oblasti Database Family Tree (strom rodín databázy) zvoľte používateľskú alebo korporačnú databázu


Obr. 72 – Dialóg pridania rodiny súčiastok


 1. Kliknite na Add Family (Pridať rodinu). Následne zvoľte meno novej rodiny.
 2. Postupne zadajte všetky potrebné informácie.
 3. Ikonku rodiny zmeníte tak, že:
  • Pri zvolenej rodine súčiastok kliknite na Load. Zobrazí sa vám dialóg, v ktorom budete vyzvaný pre vyhľadanie súboru tlačidla
   alebo
  • Pri zvolenej rodine súčiastok kliknite na Edit. Otvorí sa Váš kresliaci program, kde upravíte ikonu a uložíte ju. (podľa toho akú normu máte práve zvolenú (ANSI alebo DIN) editujete obrázok pre použitie pre rodinu v danej norme).
    Obdobným spôsobom môžeme odstraňovať rodiny (pomocou Delete alebo Delete Empty Families).
    Pre zlepšenie orientácie medzi vytvorenými komponentami je k dispozícii 20 textových polí, do ktorých môže používateľ zadať svoj popis daného komponentu.


Obr. 73 – Používateľské polia


 1. Po vypísaní polí uložíme popis pomocou Uložiť (Save).    Ukladanie umiestnených súčiastok
    Ak ste urobili nejaké zmeny parametrov súčiastky, ktorú ste umiestnili na pracovný priestor, (napr. zmenili footprint) môžete takto zmenenú súčiastku uložiť do používateľskej alebo korporačnej databázy.


Obr. 74 – Dialóg uloženia komponentu do databázy


 1. Vyberte súčiastku na pracovnom priestore a vyberte Tools/Database/Save Component to DB (Nástroje/Databáza/Uložiť súčiastku do databázy)
 2. Vyberte databázu, do ktorej bude súčiastka uložená
 3. Pokiaľ to považujete za potrebné, môžete vytvoriť novú rodinu súčiastok (kliknutím na Add Family)
    Súčiastky je možné medzi databázami aj presúvať (kliknutím na Move (Presunúť)).
    Pomocou kliknutia na About v manažéri databázy sa zobrazia informácie o databáze.    4.6. Aktualizácia súčiastok z databázy

    Ak otvoríte súbor s obvodom vytvoreným v staršej verzii MultiSIM, môžete aktualizovať jeho súčiastky tak, aby sa zhodovali so súčasnou databázou.
 1. Vyberte Tools/Update Circuit Components (Nástroje/Aktualizuj súčiastky obvodu). Pokiaľ sa vyskytnú rozdiely, budú vyznačené tlačítkom Diff v príslušnom stĺpci a tiež červenou šípkou.
 2. Pokiaľ sa tlačidlo Diff zobrazí v stĺpci modelov, môžete kliknúť naň, aby sa zobrazili rozdiely (obr. 75 a 76).
 3. Pokiaľ sa tlačidlo Diff zobrazí v stĺpci Footprint, tiež môžete obdobným spôsobom zobraziť rozdiely.
 4. Kliknutím na Update sa súčiastky podľa databázy aktualizujú.


Obr. 75 – Aktualizácia databázy
Obr. 76 – Aktualizácia databázy