MultiSIM    Obsah 2. kapitoly

    2. Používateľské rozhranie (User Interface)
    2.1. Úvod do rozhrania
    2.2. Nástrojové panely (Toolbars)
    2.2.1. Štandardný nástrojový panel
    2.2.2. Hlavný nástrojový panel
    2.2.3. Panel komponentov
    2.2.4. Panel zobrazenia
    2.2.5. Panel Grafickej anotácie
    2.2.6. Panel prístrojov
    2.3. Používanie pop-up menu
    2.3.1. Menu z okna obvodu (Circuit window) ak nie je vybraný žiaden komponent
    2.3.2. Menu z vybraného komponentu alebo prístroja
    2.3.3. Menu z vybraného vodiča (wire)
    2.3.4. Menu z vybraného textového bloku alebo grafického útvaru
    2.3.5. Kontextové menu z Title Block
    2.3.6. Menu z vybraného Komentára (Comment) alebo Meracej sondy (Measurement probe)
    2.4. Nastavenie tvorby schémy (Schematic Capture)
    2.4.1. Použitie dialógu prednastavení (Preferences dialog box)
    2.4.2. Použitie dialógu Nastavenia vrstvy (Sheet Properties)
    2.5. Nástrojový panel dizajnu (Design Toolbox)
    2.5.1. Záložka Viditeľnosť
    2.5.2. Záložka hierarchie
    2.6. Prispôsobenie rozhrania
    2.6.1. Záložka príkazov (Commands)
    2.6.2. Záložka nástrojových panelov (Toolbars)
    2.6.3. Záložka klávesnice (Keyboard)
    2.6.4. Záložka menu (Menu)
    2.6.5. Záložka možnosti (Options)
    2.6.6. Kontextové ponuky prispôsobenia (Customization Pop-up Menus)    2. Používateľské rozhranie (User Interface)
    2.1. Úvod do rozhrania

    Základné elementy sú na obr. 19:


Obr. 19 - Základné elementy rozhrania MultiSIM


    Standard Toolbar (Štandardný nástrojový panel) obsahuje najčastejšie používané funkcie, Instruments Toolbar (Panel prístrojov) obsahuje tlačítko pre každý prístroj.
    Components toolbar (Panel súčiastok) obsahuje súčiastky z databázy MultiSIM-u, ktoré môžete použiť na vytvorenie požadovanej schémy, Spreadsheet View (Zobrazenie tabuľkového procesora) dovoľuje pokročilú zmenu parametrov ako označenia výstupov, atribútov a pod.    2.2. Nástrojové panely (Toolbars)

    K dispozícii sú:
 • Štandardný nástrojový panel (Standard Toolbar)
 • Hlavný nástrojový panel (Main Toolbar)
 • Panel zobrazenia (View Toolbar)
 • Panel komponentov (Components Toolbar)
 • Virtuálny panel (Virtual Toolbar)
 • Panel grafickej anotácie (Graphic Annotation Toolbar)
 • Panel prístrojov (Instruments Toolbar)
    Pozn. Ak niektorý panel z vyššie uvedených nie je zobrazený, zvoľte View/Toolbars/ (Zobrazenie/Nástrojové panely/).    2.2.1. Štandardný nástrojový panelObr. 20 – Štandardný nástrojový panel a význam jeho tlačidiel

    2.2.2. Hlavný nástrojový panelObr. 21 – Hlavný nástrojový panel a význam jeho tlačidiel

    2.2.3. Panel súčiastokObr. 22 – Panel komponentov a význam jeho tlačidiel

    2.2.4. Panel zobrazeniaObr. 23 – Panel zobrazenia a význam jeho tlačidiel

    2.2.5. Panel Grafickej anotácieObr. 24 – Panel grafickej anotácie a význam jeho tlačidiel

    2.2.6. Panel prístrojovObr. 25 – Panel prístrojov a význam jeho tlačidiel
Obr. 26 – Panel zobrazenia a význam jeho tlačidiel (pokračovanie)

    2.3. Používanie pop-up menu

    Pozn.: pop-up – z angl. “vyskočiť, zjaviť sa“, tiež prekladané ako “kontextové menu“, vyvolávané pravým tlačidlom myši.    2.3.1. Menu z okna obvodu (Circuit window) ak nie je vybraný žiaden komponent


príkazpopis
Place ComponentDovoľuje prehliadať databázu súčiastok a následne vybranú súčiastku vložiť
Place Schematic – ComponentDovoľuje prehliadať databázu súčiastok a následne vybranú súčiastku vložiť
Place Schematic – JunctionVloží uzol
Place Schematic – WireVloží vodič
Place Schematic – BusVloží zbernicu
Place Schematic – HB/SC ConnectorPridá konektor pre použitie v hierarchickom bloku alebo subobvode
Place Schematic – Off-page ConnectorVloží mimostránkový (off-page) konektor
Place Schematic – Bus HB/SC ConnectorPridá zbernicové konektory pre použitie v hierarchickom bloku alebo subobvode
Place Schematic – Bus Off-page ConnectorVloží zbernicu mimostránkových (off-page) konektorov
Place Schematic – Hierarchical Block from FileVloží hierarchický blok zo súboru
Place Schematic – New Hierarchical BlockVloží nový hierarchický blok
Place Schematic – Replace by Hierarchical BlockZvolenú časť nahradí hierarchickým blokom
Place Schematic – New subcircuitVloží nový subobvod
Place Schematic – Replace by subcircuitZvolenú časť nahradí subobvodom
Place Schematic – Multi-pageOtvorí nový list
Place Schematic – Merge busZlúči vybrané zbernice
Place Schematic – Bus Vector ConnectPoužívané pre umiestnenie niekoľko konektorov z mnohopinového zariadenia do zbernice
Place Graphic – TextVloží text
Place Graphic – LineVloží čiaru
Place Graphic – MultilineVloží viacnásobnú čiaru
Place Graphic – RectangleVloží obdĺžnik
Place Graphic – EllipseVloží elipsu
Place Graphic – ArcVloží oblúk
Place Graphic – PolygonVloží mnohouholník
Place Graphic – PictureVloží obrázok
Place CommentVložiť komentár
CutVystrihnúť
CopyKopírovať
PastePrilepiť
DeleteOdstrániť
Select AllVyber všetko
Paste as SubcircuitVložiť ako subobvod – obsah kopírovacej schránky (clipboard) vloží ako subobvod.
Replace by HBNahradí výber hierarchickým blokom
Replace by SCNahradí výber subobvodom
FontPísmo
PropertiesVlastnosti    2.3.2. Menu z vybraného komponentu alebo prístroja


príkazpopis
CutVystrihnúť
CopyKopírovať
PastePrilepiť
DeleteOdstrániť
Flip HorizontalPrevrátiť horizontálne
Flip VerticalPrevrátiť vertikálne
90 ClockwiseOtočenie o 90° v smere hodinových ručičiek
90 CounterCWOtočenie o 90° proti smeru hodinových ručičiek
Bus Vector ConnectZobrazí príslušné dialógové okno
Replace by HBNahradí výber hierarchickým blokom
Replace by SCNahradí výber subobvodom
Replace ComponentsVyvolá výber súčiastky z databázy
Edit SymbolÚprava symbolu
ColorFarba
FontPísmo
PropertiesVlastnosti    2.3.3. Menu z vybraného vodiča (wire)


príkazpopis
DeleteOdstrániť
Wire colorVýber farby vodiča
Segment colorVýber farby segmentu vodiča
FontPísmo
PropertiesVlastnosti    2.3.4. Menu z vybraného textového bloku alebo grafického útvaru


príkazpopis
DeleteOdstrániť
Flip HorizontalPrevrátiť horizontálne
Flip VerticalPrevrátiť vertikálne
90 ClockwiseOtočenie o 90° v smere hodinových ručičiek
90 CounterCWOtočenie o 90° proti smeru hodinových ručičiek
Pen ColorFarba pera
Pen StyleDruh pera
Fill ColorFarba výplne
Fill TypeDruh výplne
ArrowVloží šípku
OrderMení poradie – dá do popredia alebo do pozadia
Assign to LayerVloží vybraný komponent na vybranú vrstvu
FontPísmo
PropertiesVlastnosti    2.3.5. Kontextové menu z Title Block


príkazpopis
Delete Vymaže zvolený Title block
Edit Title BlockSpustí editor
ColorZobrazí paletu farieb, ktoré môžete použiť
Move to – Bottom LeftPremiestniť nadol vľavo
Move to – Bottom RightPremiestniť nadol vpravo
Move to – Top LeftPremiestniť nahor vľavo
Move to – Top RightPremiestniť nahor vpravo
PropertiesVlastnosti    2.3.6. Menu z vybraného Komentára (Comment) alebo Meracej sondy (Measurement probe)


príkazpopis
CutVystrihnúť
CopyKopírovať
PastePrilepiť
DeleteOdstrániť
Show Comment/ProbeZorazí obsah komentára alebo umiestnenej sondy
Edit CommentJe aktívne len pre vybraný komentár. Upravuje obsah komentára.
Reverse Probe DirectionAktívne pre vybranú sondu. Mení jej polaritu
FontPísmo
PropertiesVlastnosti    2.4. Nastavenie tvorby schémy (Schematic Capture)

    Virtuálne si môžete prispôsobiť akýkoľvek aspekt z MultiSIM Preferences (Prednastavení MultiSIM-u), vrátane farieb použitých v obvode, rozmeru stránky, úrovne priblíženia, interval automatického zálohovania, zostavy symbolov (ANSI alebo DIN) a nastavenia tlače.
    Pozn.: Nastavenia sú ukladané spolu so súbormi obvodu, takže pri načítaní obvodu sa napr. načítajú aj použité farby.    2.4.1. Použitie dialógu prednastavení (Preferences dialog box)

 1. Zvoľte Options/Global preferences (Možnosti/Globálne prednastavenia). Zjaví sa dialógové okno s nasledovnými záložkami:
  • Paths (Umiestnenia)
  • Save (Uložiť)
  • Parts (Súčiastky)
  • General (Obecné)
 2. Zvoľte požadovanú záložku
 3. Upravte nastavenia
 4. Kliknite na OK pre uloženie zmien.

    Záložka UmiestneniaObr. 27 – Záložka umiestnenia    Záložka UložiťObr. 28 – Záložka uložiť    Záložka SúčiastkyObr. 29 – Záložka umiestnenia


 1. V rámiku Place component mode (Mód umiestňovania súčiastky), vyberte jedno z:
  • Place single component (Umiestniť samostatnú súčiastku) – umožňuje umiestniť jeden vybraný komponent.
  • Continuous placement for multi-section part only (Súvislé umiestňovanie iba pre multisekciové časti) – umožňuje umiestniť niekoľko sekcií multisekciového komponentu. Napr.: 7400N má štyri NAND brány, takže použitie tejto možnosti znamená, že za každým umiestnením 7400N vlastne umiestňujete jednu z brán.
  • Continuous placement (Súvislé umiestňovanie) – Dovoľuje umiestňovať niekoľko komponentov rovnakého typu kým klikáte na pracovný priestor (Workspace). Ukončenie umiestňovania je klávesou ESC.
    Optimálne je zaškrtnutie políčka Return to Component Browser After Placement (Návrat ku prehliadaču súčiastok po umiestnení), čo spôsobí návrat do dialógu výberu komponentu po umiestnení danej súčiastky do pracovného priestoru. Toto je užitočné ak umiestňujete veľa súčiastok. (Zrušenie opäť stlačením ESC).
 1. V rámiku Symbol Standard (Norma symbolov):
  • Vyberte Symbol Set (Zostava symbolov). S pomocou editoru symbolov je možné navrhnúť vlastné symboly.
 2. V rámiku Positive Phase Shift Direction (Kladná zmena fáze):
  • Vyberte požadovaný smer kladnej zmeny fáze. Toto nastavenie ovplyvňuje iba parameter fáze pri zdrojoch striedavého prúdu (AC sources – Alternating Current sources).
 3. V rámiku Digital Simulation Settings (Nastavenia číslicovej simulácie):
  • Nastavte realizmus výstupu ak je simulovaná číslicová (digitálna) súčiastka.

    Záložka ObecnéObr. 30 – Záložka obecné

    2.4.2. Použitie dialógu Nastavenia vrstvy (Sheet Properties)

 1. Vybrete Options/Sheet Properties (Možnosti/Nastavenia Vrstvy) alebo kliknite pravým tlačidlom myši na prázdne miesto na pracovnom priestore a vyberte z kontextového menu Properties (Vlastnosti). Objaví sa dialóg nastavení s nasledovnými záložkami:
  • Circuit (Obvod)
  • Workspace (Pracovný priestor)
  • Wiring (Prepojenia)
  • Font (Písmo)
  • PCB (DPS)
  • Visibility (Viditeľnosť)
 2. Vyberte požadovanú záložku.
 3. Nastavte požadované zmeny.
 4. Kliknite OK pre uloženie zmien (alebo Apply pre ponechanie dialógu otvoreného).

    Záložka ObvodObr.31 – Záložka obvod    Záložka Pracovný priestorObr. 32 – Záložka pracovný priestor    Záložka PrepojeniaObr. 33 – Záložka prepojenia    Záložka písmoObr. 34 – Záložka písmo    Záložka DPS (resp. PCB)Obr. 35 – Záložka DPS    Záložka ViditeľnosťObr. 36 – Záložka viditeľnosť

    2.5. Nástrojový panel dizajnu (Design Toolbox)
    2.5.1. Záložka ViditeľnosťObr. 37 – Záložka viditeľnosť panelu dzajnu


    Vrstvy kreslenia schémy (Schematic Capture) pozostávajú z:
 • RefDes – Táto vrstva obsahuje Reference Designators (Referenčné značky) pre všetky prvky na pracovnom priestore.
 • Label and Value (Menovka a Hodnota) – obsahuje menovku, označenie zadané v nastaveniach komponentu. Taktiež obsahuje jeho hodnotu.
 • Attribute and Variant (Atribút a Variant) — zadaný atribút, tiež Variant Status (Stav variantu)
 • Net Name – sieťové mená (názvy)
 • Pin Name – mená pinov (výstupov, vstupov, kontaktov)
 • Pin Number – čísla pinov (výstupov, vstupov, kontaktov)
 • Menovka vstupu do zbernice (Bus Entry Label) – menovky, ktoré sa objavujú v mieste, kde vodič vchádza do zbernice
    Fixed Annotations layers (Pevné vrstvy anotácie) pozostávajú z:
 • ERC Error Mark – táto vrstva pozostáva zo značiek na schéme, ktoré spôsobujú ERC (Electrical Rules Cheking – overovanie elektrických pravidiel) chyby.
 • Static Probe – statické meracie sondy, ktoré môžu byť umiestnené na schému.
 • Comment – komentáre, ktoré “pripnete“ na pracovný priestor.
 • Text/Graphics – akýkoľvek grafický prvok ktorý umiestnite na pracovný priestor.
    Vlastné anotácie môžu byť pridané z dialógového panelu nastavení vrstvy.    2.5.2. Záložka hierarchieObr. 38 – Záložka hierarchie panelu dzajnuPop-up menu:

    Pre zobrazenie kontextovo citlivého menu na záložke hierarchie:
 1. Pravým tlačidlom kliknite na položku. Závisiac od položky sa zjaví dané menu.
 2. Z Design Root môžete zvoliť:
  • Close – pre zatvorenie celého dizajnu.
  • Save – pre uloženie dizajnu.
 3. Z aktívneho alebo neaktívneho variantu, ktorý sa rozvetvuje z Design Root môžete zvoliť:
  • Set Variant Active (Nastaviť variant ako aktívny) – pre aktiváciu variantu. Vedľa aktívneho variantu sa zjaví modrý štvorec.
  • Variant Manager (Manažér variantov) – pre zobrazenie dialógového okna.
 4. Z listu multi-sheet dizajnu môžete vybrať:
  • Open Window (Otvoriť okno) – pre otvorenie listu na pracovnom priestore.
  • Close Window (Zatvoriť okno) – pre uzavretie listu.
  • Rename Page (Premenovať list) – pre zmenu názvov.
 5. Zo Subcircuit (Subobvodu):
  • Open Window (Otvoriť okno) – pre otvorenie subobvodu na pracovnom priestore.
  • Close Window (Zatvoriť okno) – pre uzavratie subobvodu.
  • Rename Subcircuit (Premenovať subobvod) – pre zmenu názvu.
 6. Z Hierarchical Block (Bloku hierarchie):
  • Open Window (Otvoriť okno) – otvorenie bloku hierarchie na pracovnom priestore.
  • Close Window (Zatvoriť okno) – pre uzavratie bloku hierarchie.
  • Map Variants (Mapovacie varianty) – pre zobrazenie nastavení bloku hierarchie (Hierarchical Block’s properties), kde môžete priraďovať jeho Variant Status.
 7. Z variantu, ktorý sa rozvetví z bloku hierarchie môžete zvoliť:
  • Variant Manager (Manažér variantov) – pre zobrazenie príslušného dialógového okna.
  • Exclude from Active Variant (Vylúčiť z aktívneho variantu) – pre vylúčenie z aktívneho variantu, môžete vylúčiť prípadne všetky.
  • Include in Active Variant (Zahrnúť do aktívneho variantu) – po zarhnutí sa objaví modrý trojuholník vedľa príslušného variantu. Môžete však zahrnúť len jeden variant v jednom prístupe do aktívneho variantu.    2.6. Prispôsobenie rozhrania

    Pre zahájenie prispôsobovania kliknite na Options/Customize User Interface (Možnosti/Prispôsobiť používateľské rozhranie). Postupujte ako je opísané v nasledovných podkapitolách.    2.6.1. Záložka príkazov (Commands)Obr. 39 – Záložka príkazov


    Pre zahrnutie požadovaného príkazu použite systém “chyť a pusti“ (Drag and Drop) zo zoznamu príkazov na daný nástrojový panel. Ak nevidíte príkaz ktorý chcete, zvoľte inú kategóriu príkazov. Kliknite na Close po skončení úprav.    2.6.2. Záložka nástrojových panelov (Toolbars)Obr. 40 – Záložka nástrojových líšt


    Pre zviditeľnenie daného panelu zaškrtnite štvorček vedľa neho, odškrtnutie znamená ukrytie daného panelu. Môžete si vytvoriť taktiež vlastnú nástrojový panel po kliknutí na New (Nový). Nemôžete však odstrániť nástrojové panely, ktoré patria pôvodne k MultiSIMu.    2.6.3. Záložka klávesnice (Keyboard)Obr. 41 – Rozloženie klávesnice


    Pomocou tejto záložky si môžete vytvárať vlastné klávesové skratky. Zo zoznamu príkazov vyberte požadovaný, a potom kliknite na Assign (Priraď), alebo Remove (Odober). Kliknutie na Reset All (Znovunastavenie všetkých) bude mať za následok obnovenie pôvodných skratiek MultiSIMu.    2.6.4. Záložka menu (Menu)Obr. 42 – Záložka menu


    Používame ju pre modifikovanie kontextových menu. Pre úpravu požadovanej položky ju zvoľte zo zoznamu, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte Edit (Uprav).    2.6.5. Záložka možnosti (Options)

    Úpravu preveďte zaškrtnutím požadovaného štvorčeka. Jedná sa o Screen Tips (zobrazenie tipov), Large Icons (veľkých ikoniek) a vzhľadu.   2.6.6. Kontextové ponuky prispôsobenia (Customization Pop-up Menus)

    Pomocou nich môžete upraviť vzhľad tlačidiel na nástrojových paneloch. Uistite sa že je otvorený dialóg prispôsobenia, vtedy môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na požadované tlačidlo na nástrojovom paneli a zmeniť požadované parametre (obr. 44). Kliknutie na Button Appearance (Vzhľad tlačidiel) otvorí dialógové okno (obr. 44).


Obr. 43 – Záložka možnosti
Obr. 44 – Kontextová ponuka prispôsobenia a dialóg vzhľadu tlačidiel