Základy leteckej kybernetiky

    Základy leteckej kybernetiky
    Vybrané kapitoly a laboratórne cvičenia


    Obsah


    Teoretická časť


    Laboratórna časť

1. Modelovanie dynamických systémov a simulačné experimenty v Matlab – Simulink
2. Frekvenčné charakteristiky základných systémov
3. SAR s P, PI a PID regulátormi
4. Ziglerova- Nicholsonova metóda nastavovania regulátorov
5. Nelineárne systémy s reléovou reguláciou
6. Diskrétne riadené systémy