Zdroje

  • [1]Arturo Garcia Arroyo, Dr., Industrial & Material Technologies, CEC DG XII: 10"Measurements for Europe", Measurement and Testing, 1993, Vol. 1, č. 1.
  • [2]BIPM: Medzinárodná sústava jednotiek, 7. vydanie, 1998.
  • [3]CCQM: Správa prezidenta Poradného výboru pre látkové množstvá, 1995.
  • [4]BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML: Medzinárodný slovník základných a všeobecných termínov v metrológii 2. vydanie, 1993.
  • [5]EN 45 001: Všeobecné kritéria pre prácu v skúšobných laboratóriách, 1. vydanie 1989.
  • [6]ISO: Návod na vyjadrovanie neistoty merania, 1993, ISBN 92-67-10188-9.
  • [7]ČSN 01 0115: „Medzinárodný slovník základných a všeobecných termínov v metrológii”
  • [8]Príručka pre orgán metrologického dozoru na výkon dohľadu nad meradlami, ich vlastnosťami a označovaním podľa nariadenia vlády SR č. 294/2005 Z.z. o meradlách – transpozícia európskej smernice 2004/22 ES Európskeho parlamentu a Rady o meradlách (MID).