Priemysel

   Zjednodušene je možné priemyselné aplikácie magnetometrie chápať ako využitie magnetických meraní vo výrobnej praxi. Z fyzikálneho hľadiska je účel magnetických meraní v podstate dvojaký. Buď ide o vyšetrovanie magnetického poľa (na určitom mieste, po krivke či v priestore) alebo o zisťovanie magnetických vlastností látok (ktoré môžu sprostredkovávať informácie aj o iných fyzikálnych vlastnostiach). Z pohľadu potrieb priemyselnej praxe je v podstate jedno aký princíp sa použije. Rozhodujúcimi sa stávajú predovšetkým kritéria ekonomické a prevádzkové. Hlavne v súčasnej dobe, kedy priebežný výskum a vývoj v rámci podnikov na Slovensku je skôr výnimkou a útvary technického rozvoja sú stále viacej akousi rezervou možných úspor, požiadavka riešiť technickú stránku výrobného procesu vzniká viac-menej náhodne. Je to vyvolané potrebou riešenia akútneho problému súvisiaceho s kvalitou či bezpečnosťou, alebo je často vyvolané novoprijatým zákonom či všeobecne záväznou normou.


Magnetické vlastnosti materiálov


   Výroba a spracovanie plechov pre elektrotechniku je zložitý proces s množstvom technologických operácií. Veľké množstvo faktorov ovplyvňujúcich tento proces vyžaduje vhodnú analýzu produktu v jednotlivých etapách spracovania. Meranie magnetických vlastností otvorených vzoriek je fyzikálne jednoduchým a priamočiarym riešením získavania potrebných statických magnetických vlastností elektrotechnických plechov v jednotlivých etapách spracovania. Základom meraní je určenie proporcionality medzi stimulačnými veličinami a magnetickým poľom vo vnútri vzorky. Teoretické aj praktické skúsenosti v tejto oblasti (merania v prospech bývalých VSŽ, v súčasnosti U.S. Steel Košice) dávajú garancie pre obecnejšie využitie napríklad aj pre účely kontroly a ciachovania magnetických snímačov rôznych typov, vývoj a realizáciu merných cievok a podobne. Meraním magnetických vlastností je možné analyzovať kvalitu aj hlbokoťažných plechov napríklad pre automobilový priemysel.
Indikátory feromagnetických telies série "HFT"


   HFT indikátor feromagnetických telies je moderný, počítačom riadený magnetometrický číslicový prístroj, vybavený algoritmami pre rozpoznávanie pohybu feromagnetických telies na pásových dopravníkoch aj v mimoriadne obtiažných prevádzkových podmienkách (klimatických, vibračných, prašných ale predovšetkým magnetických). Princíp systému je založený na skutočnosti, že feromagnetické teleso výrazne ovplyvňuje rozloženie magnetického poľa vo svojom okolí, a to jednak vlastným magnetickým momentom spôsobeným remanentným magnetizmom, ako aj zmenou rozloženia magnetických indukčných čiar lokálneho poľa, ktoré je zase spôsobené jeho vysokou magnetickou vodivosťou. Situácia na dopravníku je pre spoľahlivé zachytenie telies magneticky veľmi komplikovaná. Napriek tomu sú systémy HFT schopné rozlíšiť objavenie sa feromagnetického telesa na páse od kmitov a rotácie valčekov dopravníka, vibrácie bočníc, magnetických polí elektromotorov, transformátorov, silových káblov či pohybu korčekov rýpadla a pod.