Životné prostredie

   So vznikom Zeme, ako vlastnosť zloženia jej hmoty, vzniká i zemské magnetické pole. V takomto geomagnetickom prostredí, s veľkosťou magnetickej indukcie rádove 100 μT a frekvenčným rozsahom 101 - 100 Hz, sa začína vyvíjať život, formuje sa človek so svojimi väzbami na prírodu a spoločnosť. Podobne ako je členitý a neopakovateľný reliéf povrchu Zeme, tak členité a neopakovateľné je aj rozloženie prirodzeného zemského magnetického poľa na jej povrchu. Čím bližšie k zemskému povrchu, tým je magnetické pole členitejšie, a opačne, s narastajúcou výškou sa zvyšuje jeho homogenita. Je to tak isto, ako keď pri vzdiaľovaní sa od povrchu Zeme prestávame byť schopní rozlišovať členitosť terénu. Na zemskom povrchu skutočne existujú miesta veľkého gradiendu magnetickej indukcie (anomálie), ako aj miesta, kde je tento gradiend minimálny. Nemožno však jednoznačne vysloviť tvrdenie, že miesta s výraznými anomáliami prirodzeného zemského magnetického poľa sú miestami negatívneho, patogénneho pôsobenia na človeka. Na druhej strane, podľa údajov psychotronikov, geoanomálne zóny, okrem iného, vykazujú podstatné zmeny intenzity magnetického poľa voči bezprostrednému okoliu. Pokusné zvieratá majú tendenciu vyhnúť sa takýmto miestam a reakcia človeka je obdobná, a to buď vedomá alebo nevedomá. Väčšinou negatívne pôsobenie je pozorované pri dlhodobejšom zotrvaní v geoanomálnej zóne, kedy je podporovaný aj priebeh patologických procesov. Psychotronika definuje geoanomálne zóny ako výrazný prírodný a architektonicko - urbanistický fenomén, ktorého príčiny môžu byť tak prírodné, ako aj umelé - zásahy človeka do prírody, včítane urbanistiky sídlišť a architektoniky konštrukcií. S geoanomálnymi zónami je nutné počítať ako s objektívne existujúcim faktorom, ktorý spoločne s ďalšími vplyvmi životného prostredia pôsobí na ľudský organizmus nepretržite. Jednou z priorít psychotroniky je rozpracovávanie a štandardizácia metód detekcie geoanomálnych zón v ľudských obydliach, poľnohospodárskych objektoch, ako aj vo voľnom teréne. Práve tu by výrazne mohla pomôcť magnetometria, zaoberajúca sa problematikou snímačov magnetických veličín, konštrukciou magnetometrov, metódmi merania stacionárnych a pomaly premenných magnetických polí, ako aj aplikáciami do jednotlivých odborov.


Magnetický obraz miestností


   Pokiaľ na niektorom mieste postavíme stavbu, napríklad budovu, narušíme tým nielen zemský povrch, jeho vzhľad, ale aj lokálne prirodzené magnetické pole Zeme. Konštrukcia budovy obsahuje spravidla aj veľmi dobre magneticky vodivé stavebné prvky, ktoré v závislosti na svojej geometrii môžu prítomnú magnetickú anomáliu zosilniť či aj vcelku homogénne magnetické pole deformovať. Každá miestnosť budovy má svoje vlastné špecifické magnetické pole. Miestnosti sa teda líšia nielen svojou polohou, veľkosťou, farbou stien, zariadením a pod., ale aj svojím magnetickým "obrazom", ktorý by sme videli, keby sme sa na ne dívali "magnetickými očami". Svojím vkladom do rozloženia magnetického poľa miestnosti prispieva samozrejme aj jej zariadenie. Každý jednotlivý predmet ho prináša už od svojho zrodu. Pre predmety, ktoré obsahujú feromagnetikum, je to neodškriepiteľné. No svoju úlohu tu zohrávajú aj paramagnetiká, kamene, horniny vytvorené prírodou, stoly, skrine a podobne vytvorené človekom. Tento názor môže potvrdiť napríklad aj paleontológia, ktorej metódy umožňujú sledovať, na základe prieskumu smerov remanentnej magnetizácie hornín, obraz ich vývoja v minulosti. Každé teleso, predmet, má svojú typickú magnetickú "auru", magnetický obraz, determinovaný predovšetkým materiálom, geometrickými rozmermi, tvarom, spôsobom a miestom zrodu, ako aj miestom uloženia. Aj každý interiér má takto svoj špecifický magnetický prejav. Jeho estetičnosť spojená, vzhľadom na ľudské dispozície dermooptického vnímania, s magneticky "vyváženým" pros- tredím, prináša človeku uvoľnenie a inšpiráciu. Takýto interiér za predpokladu existencie optimálnych ďalších veľmi dôležitých fyzikálnych predpokladov (teplo, svetlo ...) môže potom predstavovať aj optimálne pracovné prostredie, či prostredie relaxácie. Je v silách magnetometrie byť účinným prostriedkom pri "tvorbe" takýchto prostredí.
Vplyv na človeka


   Pri stavbe domu musíme najskôr realizovať jeho infraštruktúru, súčasťou ktorej sú aj elektrické energetické rozvody, osvetlenie, rôzne elektrické stroje môžu byť súčasťou vykurovacích, bezpečnostných či iných systémov. V domácnostiach i na pracoviskách používame veľa ďalších elektrospotrebičov, ako sú televízory, práčky, sušiče, vysávače, počítače a podobne. To všetko pri prevádzke je zdrojom časovo premenného magnetického poľa a při nevhodnom vzájomnom usporiadaní rozvodov aj elektrospotrebičov, môže dochádzať na určitých miestach k jeho kumulácii. Je potrebné si v tejto súvislosti uvedomiť, že biotropný efekt závisí nielen na veľkosti a smere amplitúdy magnetickej indukcie, ale aj na jej frekvencii. Štúdie o škodlivosti elektromagnetického poľa na ľudské zdravie sa objavujú vo viacerých krajinách a mnohé už prijali aj legislatívne a organizačné opatrenia s cieľom znížiť expozíciu človeka od extrémne nízkofrekvenčnej (5 Hz .. 2 kHz) magnetickej radiácie elektrospotrebičov. Podľa údajov Juhokalifornskej univerzity je počet prípadov detskej leukémie dva a pol krát vyšší u detí žijúcich v blízkosti rozvodov elektrického prúdu. Ukazuje sa, že akceptovateľnou hranicou zvýšeného rizika je efektívna hodnota magnetickej indukcie okolo 200 nT. Citlivosť biologických systémov je zvlášť veľká na periodické signály s parametrami blízkymi parametrom vnútorných synchronizačných signálov, pričom veľmi dôležitou a významnou charakteristikou je v týchto súvislostiach aj expozícia. Aj pri vyhodnocovaní magnetického pôsobenia tejto "elektrotechnickej infraštruktúry domu" môže veľmi účinne pomôcť magnetometria. Umožňuje na základe praktického zmapovania vyžarovania jednotlivých prvkov elektrických rozvodov ich optimalizáciu vo vzťahu k ekológii životného a pracovného prostredia. Napríklad radiačné magnetické pole snímkového rozkladu počítačového monitora môže "vypĺňať" takmer celú kanceláriu či izbu, teda miestnosti, ktoré v našich pomeroch veľmi často nepresahujú plochou 3 x 3 m. Prirodzene, počítačový monitor či televízor, nie sú jediným zdrojom radiačného magnetického poľa. V priebehu dňa je používaný celý rad ďalších elektrospotrebičov.
Magnetometria a životné prostredie


   Uvedené skutočnosti približujú možnosti magnetometrie pri meraní stacionárnych a nízkofrekvenčných magnetických polí, ktoré rozhodujúcim spôsobom dotvárajú naše životné prostredie, ovplyvňujú náš pracovný výkon ako aj kvalitu relaxácie. Práve magnetometria je jednou zo základných činností Výskumno-vývojového družstva pre elektronické digitálne systémy EDIS, so sídlom v Košiciach. Firma má rozpracované praktické realizácie snímačov magnetických veličín, metód merania magnetického poľa a konštrukcie magnetometrov. Posledný realizovaný typ číslicového prístroja s označením Vema-030 je určený pre vektorové meranie a osciloskopické zobrazovanie vývoja magnetickej indukcie stacionárneho a nízkofrekvenčného magnetického poľa, pre tvorbu a záznam súborov časových a priestorových meraní, ako aj na základnú analýzu v časovej, frekvenčnej a priestorovej oblasti. Spolupracuje s počítačmi typu PC-AT, využívajúc ich štandartné paralelné rozhranie pre tlačiareň. Firma EDIS realizovala s týmto prístrojom celý rad zaujímavých meraní časovo - priestorového vývoja magnetického poľa v interiéroch a exteriéroch. Bola odmeraná magnetická radiácia rôznych elektrických spotrebičov, rozvodov, osvetlenia a podobne. Výsledky meraní sú veľmi zaujímavé, potvrdzujú akútnu potrebu systematického vyhodnocovania "magnetického smogu" v spodnej časti spektra, čo je žiadúce nielen pre ekológiu a posudzovanie biologických vplyvov, ale aj pre architektúru a urbanizmus. Okrem použitých materiálov majú totiž výrazný vplyv na magnetické prostredie tiež tvary a geometrické rozmery stavieb, ich vzájomné rozmiestnenie a prepojenie, pri apriórnej nutnosti vyhnúť sa pritom veľkým lokálnym nehomogenitám prirodzeného magnetického poľa.Zaujímavé linky