Dialógové okná    Obsah 5. kapitoly

    5. Dialógové okná
    5.1. Pridať vlastnú funkciu (Add Custom Action)
    5.2. Pridať chybové úsečky (Add Error Bars)
    5.3. Pridať funkciu (Add Function)
    5.4. Pridať vrstvu (Add Layer)
    5.5. Pridať/odstrániť krivky (Add/Remove curves)
    5.6. Usporiadať vrstvy (Arrange Layers)
    5.7. Pridať šípku (Add Arrow)
    5.8. Možnosti stĺpca (Column Options)
    5.9. Možnosti obrysových čiar (Contour Curves Options)
    5.10. Detaily grafu (Plot Details)
    5.10.1. Prispôsobenie kriviek pre čiary a body grafov
    5.10.2. Detaily grafu pre koláčové grafy
    5.10.3. Prispôsobenie kriviek pre blokové grafy
    5.10.4. Prispôsobenie kriviek pre histogram
    5.11. Definovanie povrchového grafu (Define Surface Plot)
    5.12. Exportovať ASCII (Export ASCII)
    5.14. Rýchla Fourierova transformácia (Fast Fourier Transform)
    5.15. Integrovať (Integrate)
    5.16. Aproximácia (Fit Wizard)
    5.17. Všeobecné možnosti grafu (General Plot Options)
    5.18. Tvorba grafu (Plot Wizard)
    5.19. Prehliadač projektu (Project Explorer)
    5.20. Vlastnosti (Preferences)
    5.21. Nastavenie tlače (Setup Printer)
    5.22. Nastaviť hodnoty stĺpca (Set Column Values)
    5.23. Nastaviť rozmery matice (Set Matrix Dimensions)
    5.24. Importovať ASCII súbory (Import ASCII files)
    5.25. Vlastnosti matice (Matrix Properties)
    5.26. Nastavenie hodnôt matice (Set Matrix Values)
    5.27. Možnosti povrchového grafu (Surface plot options)
    5.28. Možnosti textu (Text options)    5. Dialógové okná


    5.1. Pridať vlastnú funkciu (Add Custom Action)

    Toto dialógové okno pomáha definovať nový skript v Pythone, ktorý bude pridaný do menu alebo do panela s nástrojmi v QtiPlot. Umožňuje prispôsobiť si skript definovaním vlastného popisu, ktorý sa bude zobrazovať v cieľovom menu, ikonu, klávesovú skratku a popis k nástroju. Popis k nástroju Tool Tip Text je stručný opis, ktorý sa bude zobrazovať, keď ponad tlačidlo prejdete myšou. Na spúšťanie tejto vlastnej funkcie potom môžete vytvoriť aj vlastnú klávesovú skratku.


Obr. 5.1 Dialógové okno Pridať vlastnú funkciu (Add Custom Action)


    Script File je cesta k skriptu napísanému v Pythone, ktorý sa vykoná po príkaze na spustenie. Keď stlačíte tlačidlo pridať Add, všetky nastavenia sa uložia do XML súboru v adresári špecifikovanom vo Folder box. Pri spúšťaní QtiPlot analyzuje všetky súbory XML v tomto priečinku a vytvára odpovedajúce položky menu a ikony v paneli s nástrojmi. Keď stlačíte tlačidlo Remove (odobrať), spúšťacie tlačidlá z menu a z panela s nástrojmi a aj odpovedajúci XML súbor budú z disku zmazané.

    5.2. Pridať chybové úsečky (Add Error Bars)

    Dialógové okno sa otvorí pri zvolení príkazu Add Error Bars... command z Graph menu.
    Príkaz sa používa na vykresľovanie chybových úsečiek X a/alebo Y pre údajové body.
    Treba dávať pozor na to, že po stlačení tlačidla "add" sa pridajú chybové úsečky, to isté sa však stane aj pri stlačení tlačidla "OK". Preto ak ste použili tlačidlo "add", dialógové okno by ste mali zavrieť príkazom cancel.


Obr. 5.2 Dialógové okno Pridať chybové úsečky (Add Error Bars)


    Sú tri spôsoby ako špecifikovať veľkosť úsečky:
 • Stĺpcom tabuľky - v tomto prípade sa hodnota vybraného stĺpca použije na vypočítanie chybových úsečiek. Ak A je hodnota údajového bodu a B je hodnota chybovej úsečky, potom veľkosť chybovej úsečky bude od A-B po A+B.
 • Percentuálne z hodnoty - ak B je percentuálna hodnota, veľkosť chybových úsečiek bude od A(1-B/100) do A(1+B/100). Treba dodať, že okrem chybových úsečiek v grafe príkaz vytvorí aj nový stĺpec v aktívne tabuľke, ktorý môže byť použitý rovnakým spôsobom ako to bolo v predchádzajúcom prípade. Stĺpec môže byť potom menený ako akýkoľvek iný stĺpec.
 • Smerodajná odchýlka z hodnôt - tento spôsob má význam iba ak sú údaje sústredené okolo priemernej hodnoty. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, aj teraz sa vytvorí nový stĺpec v aktívnej tabuľke.


Obr. 5.3 Graf s chybovými úsečkami X a Y    5.3. Pridať funkciu (Add Function)

    Toto dialógové okno sa používa na pridanie krivky funkcie do aktívneho grafu. Funkcia môže pozostávať z bežných operátorov * + / - a ^ pre mocninu. Ďalšie príkazy sú uvedené v kapitole o matematických výrazoch.
    Východzím nastavením pre definovanie funkcie y=f(x) je klasický karteziánsky súradnicový systém. V ňom sa používajú dve hodnoty, hodnota x je vzdialenosť na osi x a y je hodnota údajových bodov vypočítaná pre x.


Obr. 5.4 Dialógové okno Pridať funkciu (Add Function): karteziánske súradnice


    Funkcia môže byť definovaná aj parametricky: ak t je parameter, potom údajové body (x,y) sú vypočítané ako x=f(t) a y=g(t).
    Prvým parametrom je parametrická premenná (v našom prípade t), jej rozsah, potom definícia dvoch funkcií a počet údajových bodov.


Obr. 5.5 Dialógové okno Pridať funkciu (Add Function): parametrické súradnice


    Posledným spôsobom je definícia funkcie v polárnych súradniciach: ak t je parameter, polomer je r a uhol je theta, potom r=f(t) a theta=g(t). Údajové body (x,y) sú vypočítané ako x=r*cos(theta) a y=r*sin(theta).
    Prvým parametrom je parametrická premenná (v našom prípade t, nasleduje jej rozsah, definícia dvoch funkcií a počet údajových bodov. Uhol je definovaný v radiánoch, pričom je možné použiť aj konštantu pi, takže je možné použiť napríklad výraz 3*pi na definovanie rozsahu.


Obr. 5.6 Dialógové okno Pridať funkciu (Add Function): polárne súradnice    5.4. Pridať vrstvu (Add Layer)

    Dialógové okno sa otvorí, keď chcete pridať novú vrstvu do aktívneho grafu. Ak vyberiete voľbu Guess, QtiPlot rozdelí okno do dvoch stĺpcov a vloží novú vrstvu na pravú stranu. Ak zvolíte voľbu ľavého horného rohu Top-Left Corner, QtiPlot vytvorí novú vrstvu maximálnej možnej veľkosti cez existujúcu vrstvu, pričom táto vrstva bude obsahovať prázdny graf. Následne môžete meniť veľkosť a polohu každej vrstvy jej označením stlačením tlačidla s číslom a vybraním príkazu Layer Geometry z kontextového menu.


Obr. 5.7 Dialógové okno Pridať vrstvu (Add Layer)    5.5. Pridať/odstrániť krivky (Add/Remove curves)

    Dialógové okno je aktivované príkazom Add/Remove Curves... z Graph Menu.
    V ľavom okne sa zobrazujú stĺpce z rôznych tabuliek projektu, ktoré sú dostupné na vykreslenie grafu. Ak je zvolená voľba zobraziť iba aktívny priečinok Show current folder only, v okne sa zobrazia iba tabuľky aktívneho priečinku projektu. V pravom okne je zoznam kriviek, ktoré sú už vykreslené. V príklade na obrázku sú dve tabuľky, z ktorých je možné vybrať stĺpce na pridanie alebo odstránenie kriviek. Ak toto okno použijete na pridanie stĺpca, stĺpec X bude definovaný ako X v odpovedajúcej tabuľke.


Obr. 5.8 Dialógové okno Pridať/odstrániť krivky (Add/Remove curves)


    Ak v tomto dialógovom okne označíte krivku grafu v pravom okne, môžete meniť stĺpce X a Y tlačidlom Plot Association. V žiadnom prípade však nie je možné kombinovať hodnoty X jednej tabuľky s hodnotami Y z inej tabuľky. Ak tak chcete urobiť, musíte tieto stĺpce skopírovať do jedinej tabuľky.
    Ak je vybranou krivkou funkcia, je možné ju meniť stlačením tlačidla Edit Function. Pre viac informácií o editovaní funkcií pozri časť Add Function... dialog box.
    Ak je zvolená možnosť Show Range, v pravej časti okna bude zobrazený aj interval rozsahu kriviek, ktoré nie sú definované ako analytické funkcie. Rozsahom sa myslí interval bodov, ktoré sú viditeľné v krivke. Zobraziť/skryť údajové body z vybranej krivky bez toho, aby ste ich vymazali, je možné stlačením tlačidla Edit Range, čím sa otvorí dialógové okno umožňujúce editovať tento rozsah.    5.6. Usporiadať vrstvy (Arrange Layers)

    Dialógové okno sa otvorí p

ríkazom Arrange Layers z Graph Menu alebo stlačením kláves Shift+A.

    Umožňuje modifikovať geometrické usporiadanie grafov, ktoré sa nachádzajú v aktívnom okne. Môžete pridať nové vrstvy alebo odstrániť existujúce s využitím nastavenia počtu vrstiev Number. Môžete špecifikovať aj počet riadkov a stĺpcov, ktoré sa použijú na definovanie mriežky grafu. Pri východzích nastaveniach počíta QtiPlot veľkosť vrstiev podľa veľkosti okna. Ak zvolíte možnosť Layer Canvas Size, môžete nastaviť veľkosť vrstiev a QtiPlot potom modifikuje veľkosť okna.
    Nastavenia v pravej časti okna zarovnanie Alignment a vytváranie medzier Spacing umožňujú zarovnať vrstvy okna a nastaviť okraje od ohraničenia vrstvy a okna. V dolnej časti je možnosť vymeniť dve vrstvy využitím nastavenia Swap Layers.


Obr. 5.9 Dialógové okno Usporiadať vrstvy (Arrange Layers) - geometria


    Vrstvy budú usporiadané s ohľadom na zarovnanie vertikálnej a horizontálnej osi.


Obr. 5.10 Príklad vertikálneho usporiadania dvoch grafov


    Ak zmeníte niektoré nastavenia grafu, zarovnanie osí nemusí byť zachované. Potom je možné opäť použiť príkaz Arrange Layers na preusporiadanie grafu.    5.7. Pridať šípku (Add Arrow)

    Dialógové okno umožňuje modifikovať čiaru alebo šípku, ktorá bola vytvorená príkazom Draw Arrow z Graph Menu alebo klávesovou skratkou Ctrl+Alt+A. Dá sa otvoriť dvojkliknutím na šípku alebo čiaru alebo označením šípky alebo čiary a zvolením možnosti Properties po kliknutí pravým tlačidlom myši.
    Prvá záložka Options umožňuje meniť farbu, štýl a šírku čiary. Šírka čiary sa zadáva v pixeloch. Je možné definovať aj východzí štýl pre všetky nové čiary a to stlačením tlačidla Set Default.


Obr. 5.11 Dialógové okno Možnosti šípky (Arrow options) - prvá záložka


    Záložka Arrow head sa používa na zmenu tvaru šípky. Dĺžka sa zadáva v pixeloch a uhol v stupňoch. Taktiež je možné definovať východzí štýl stlačením tlačidla Set Default.


Obr. 5.12 Dialógové okno Možnosti šípky (Arrow options) - druhá záložka


    Záložka Geometry umožňuje určiť začiatočný a koncový bod čiary/šípky. Súradnice môžu byť definované hodnotami ľavej osi (Y) a spodnej osi (X) alebo v pixeloch, pre zvolenie požadovanej metódy je potrebné použiť roletový zoznam vedľa položky Unit. Súradnice v pixeloch sú relatívne a vzťahujú sa k hornému ľavému rohu každej vrstvy, ktorá obsahuje čiaru.


Obr. 5.13 Dialógové okno Možnosti šípky (Arrow options) - tretia záložka    5.8. Možnosti stĺpca (Column Options)

    Dialógové okno sa otvorí voľbou Column Options z Table Menu. Musí byť označený aspoň jeden stĺpec.


Obr. 5.14 Dialógové okno Možnosti stĺpca (Column Options)


    Voľba Enumerate all to the right môže byť použitá na vytvorenie názvov stĺpcov, ktoré sú napravo od vybraného stĺpca. Ak je meno označeného stĺpca napríklad xyz, tento a nasledujúce stĺpce budú pomenované ako xyz1, xyz2 atď.
    Tlačidlá "«" a "»" sa používajú na zmenu vybraného stĺpca. Voľbou sa zmení aj označený stĺpec v tabuľke za dialógovým oknom a indikuje tak, že zvolený bol iný stĺpec. Stĺpec, na ktorý sa vzťahuje použitie formátovania je ten, ktorého meno sa objavuje v kolónke s názvom stĺpca Column Name.
    Položka Plot Designation sa používa na definovanie stĺpca ako stĺpec s hodnotami X, Y alebo Z alebo ako stĺpec s chybovými hodnotami. V tabuľke je možné označiť niekoľko stĺpcov ako X, v tomto prípade sa v menovkách zmenia názvy na [X1], [X2] atď., toto platí aj pre stĺpce s hodnotami Y, ktorých názvy sa zmenia na [Y1], [Y2] atď.
    Do poľa s komentárom Comment je možné vpísať text, ktorý sa zobrazí v hlavičke tabuľky pod názvom stĺpca, ak je zvolená možnosť Display Comments in Header.    5.9. Možnosti obrysových čiar (Contour Curves Options)

    Dialógové okno sa otvorí kliknutím na obrysovú krivku (alebo na plochu grafu) v prípade, že bol vytvorený 3D graf z matice jedným z nasledujúcich príkazov z Plot3d menu: Contour+Color Fill command, Countour Lines command alebo Gray Scale Map command.


Obr. 5.15 Dialógové okno Možnosti obrysových čiar (Contour Curves Options)


    V prvej časti s nastaveniami obrázku Image sa zvolí, či chcete použiť do grafu farebnú výplň alebo odtiene sivej. Východzie nastavenia sivej a farieb sú nasledovné:


    Farebnú škálu je možné zmeniť použitím tlačidla Custom Colors. Zobrazí sa tabuľka s číslami (úrovne Z) a odpovedajúcimi farbami. Môžete tu pridať alebo vymazať úrovne slúžiace na definovanie obrazovej mapy a modifikovať odpovedajúce úrovne Z. Nemôžete však meniť prvé a posledné úrovne, ktoré sú nastavené ako minimálne a maximálne hodnoty Z. Treba dávať pozor aj na to, že ide len o definovanie farebnej mapy, príkazom sa nezmení počet obrysových čiar v grafe. Prispôsobená farebná mapa môže vyzerať napríklad takto:


    Ak chcete na vykreslenie použiť diskrétne farby pre každú úroveň, musíte odznačiť možnosť Scale Colors. V tomto prípade je potrebné definovať dostatočný počet úrovní farebnej škály.


    Druhá skupina nastavení sa používa na prispôsobovanie obrysových čiar. Môžete tu zvoliť počet čiar a ich farbu. Ak zvolíte možnosť Use Default Pen, farba čiary bude zodpovedať nastaveniu farby vľavo. Ak zvolíte možnosť farebnej mapy Use Color Map, čiary budú mať farbu závislú od úrovne Z definovanej vo farebnej škále v skupine týkajúcej sa nastavenia obrázku.
    Posledná skupina nastavení musí byť zvolená v prípade, že chcete mať zobrazenú farebnú škálu v grafe. Potom je možné nastaviť jej umiestnenie a šírku.    5.10. Detaily grafu (Plot Details)

    Dialógové okno sa otvára príkazom Plot z Format Menu. Aktivuje sa aj dvojkliknutím na graf. Ak je v okne grafu viac ako jedna vrstva. QtiPlot vyberie vrstvu, ktorá obsahuje graf pod kurzorom myši.


Obr. 5.16 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) - vlastnosti vrstvy


    Druhá záložka definuje geometriu vrstvy grafu.


Obr. 5.17 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) - geometria vrstvy


    V pravej časti sa nachádza niekoľko možností, ktoré závisia od typu použitého grafu a sú popísané v nasledujúcich častiach. V ľavej časti dialógového okna je zoznam kriviek, ktoré sú vykreslené v aktívnej vrstve. Všetky zmeny budú použité pre zvolenú krivku. Zmeniť použité stĺpce je možné kliknutím na tlačidlo Plot Associations. Otvorí sa dialógové okno, ktoré sa používa na výber stĺpcov tabuľky, ktoré budú použité ako hodnoty X a Y.


Obr. 5.18 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) - asociácie grafu


    Tlačidlo Worksheet môže byť použité na prístup k tabuľke, ktorá obsahuje vybrané stĺpce.    5.10.1. Prispôsobenie kriviek pre čiary a body grafov

    Prvá záložka Axes v pravej časti okna umožňuje definovať pár osí, ku ktorým sa krivka vzťahuje. Takto je možné zobraziť rôzne krivky majúce rozličné rozsahy hodnôt x/y na tej istej vrstve grafu.


Obr. 5.19 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) - priraďovanie osí


    Druhá záložka Line v pravej časti okna umožňuje meniť štýl čiary (farbu, štýl, hrúbku). Ďalšie tlačidlo umožňuje meniť štýl, ktorý sa používa na vykreslenie krivky (schody, spojnicové čiary s osou atď.). Dostupné typy grafov sú v časti Plot menu.


Obr. 5.20 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) - formátovanie čiary


    Tretia záložka Symbol umožňuje modifikovať veľkosť, farbu a farbu výplne symbolov pre body.


Obr. 5.21 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) - formátovanie symbolu


    Záložka Labels sa používa na definovanie menoviek, ktoré sa vykreslia pri každom údajovom bode v grafe a na modifikovanie štýlu, farby, uhlu natočenia a polohy menoviek.


Obr. 5.22 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) - formátovanie menoviek    5.10.2. Detaily grafu pre koláčové grafy

    Nasledujúce príkazy sú dostupné pre koláčové grafy. Prvá záložka umožňuje prispôsobiť výseky grafu. Polia vľavo sa používajú na modifikáciu okraja, ktorý je vykreslený okolo každej časti, mení sa tu farba, štýl a šírka čiary. Východzí graf okraj nemá (šírka čiary = 0).
    Pravé polia sa používajú na definovanie výplne výsekov. Tlačidlom s farbou sa definuje farba prvého výseku, ďalšie výseky potom majú farby priradené podľa zoznamu. Východzia farba je čierna, takže 2., 3. ... Výsek bude červený, zelený, ...
    Vzor Pattern sa použije pre všetky výseky, prednastavená je jednofarebná výplň.


Obr. 5.23 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) pre koláčové grafy - formátovanie výsekov


Obr. 5.24 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) pre koláčové grafy - geometria koláča


Obr. 5.25 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) pre koláčové grafy - formátovanie menoviek    5.10.3. Prispôsobenie kriviek pre blokové grafyObr. 5.26 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) pre blokové grafy - formátovanie vzoru


Obr. 5.27 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) pre blokové grafy - formátovanie bloku


Obr. 5.28 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) pre blokové grafy - formátovanie percentilu    5.10.4. Prispôsobenie kriviek pre histogramObr. 5.29 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) pre histogram - formátovanie vzoru


Obr. 5.30 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) pre histogram - formátovanie medzier


Obr. 5.31 Dialógové okno Detaily grafu (Plot Details) pre histogram - formátovanie údajov    5.11. Definovanie povrchového grafu (Define Surface Plot)

    Dialógové okno sa spúšťa príkazom New -> New Surface 3D Plot command. Umožňuje vytvoriť novú funkciu s dvoma premennými.
    Jediný dostupný súradnicový systém je karteziánsky: z=f(x,y).


Obr. 5.32 Dialógové okno Definovanie povrchového grafu (Define Surface Plot) - funkcia


    Môžete definovať rozsahy pre X, Y a Z a taktiež môžete definovať parametre siete.
    Môžete vytvoriť aj parametrický povrch. Jedinými povolenými parametrami sú šírka a dĺžka: u a v. Na nasledujúcom obrázku je príklad ako vykresliť guľu s polomerom rovným jednej:


Obr. 5.33 Dialógové okno Definovanie povrchového grafu (Define Surface Plot) - parametrické definovanie


    Podobne ako v prípade funkcií môžete definovať vykresľovanú oblasť pre parametre u a v a tiež parametre siete. Čím viac riadkov/stĺpcov zadáte, tým lepšie bude rozlíšenie obrázku, no je to na úkor potrebnej pamäte a spomaľuje sa rýchlosť počítača.
    Taktiež je možné stanoviť uhlovú symetriu parametrického povrchu a to zvolením možnosti Periodic (jedna pre každý parameter).    5.12. Exportovať ASCII (Export ASCII)

    Dialógové okno sa otvorí príkazom Export ASCII z File Menu. Príkaz je dostupný v prípade, že v projekte je aspoň jedno okno tabuľky.
    Príkaz sa používa na export všetkých údajov alebo časti údajov projektu do ASCII súboru.
    V príklade uvedenom na obrázku sa do súboru ASCII exportuje časť tabuľky, názvy vybraných stĺpcoch sa exportujú ako prvý riadok súboru. Komentáre zobrazené v hlavičke sa exportujú ako druhý riadok súboru a ako oddeľovač medzi stĺpcami sa použije znak tabulátora TAB. Exportujú sa len dva vybrané stĺpce.


Obr. 5.34 Exportovanie časti tabuľky do ASCII súboru


    Ak sa nezvolí možnosť zahrnúť názvy stĺpcov Include Column Names, názvy stĺpcov v exportovanom súbore budú C1, C2, ... Formát čísiel sa v ASCII súbore zachováva, preto treba dávať pozor na to, aby údaje boli exportované s dostatočnou presnosťou.    5.14. Rýchla Fourierova transformácia (Fast Fourier Transform)

    Dialógové okno FFT môže byť použité buď pre tabuľku alebo pre graf. Používa sa na vypočítanie priamej alebo inverznej FFT. Príklady sú uvedené v časti FFT v kapitole Analysis chapter.


Obr. 5.36 Dialógové okno FFT pre krivku


    QtiPlot vytvorí nové okno grafu s krivkou amplitúdy FFT a novú tabuľku, ktorá obsahuje reálnu zložku, imaginárnu zložku, amplitúdu a uhol FFT.
    Ak bola zvolená možnosť normalizácie amplitúdy Normalize Amplitude, amplitúda krivky bude normalizovaná na 1. Ak bola zvolená možnosť Shift Results, frekvencie sú upravené tak, aby výsledkom bola súmernosť podľa osi x.


Obr. 5.37 Dialógové okno FFT pre tabuľku


    V prípade tabuľky je potrebné vybrať vzorkovací stĺpec (hodnoty X) a dva stĺpce s hodnotami Y. Ak ide o komplexné čísla, prvý stĺpec je reálna zložka hodnôt Y a druhý je imaginárna zložka. Ak hodnoty Y sú jednoduché reálne čísla, nie je potrebné zvoliť stĺpec s reálnou zložkou, treba nechať prázdne pole.
    Východzie nastavenie je také, že vzorkovací interval Sampling Interval odpovedá intervalu medzi hodnotami X. Zadať menšiu hodnotu nedáva zmysel, no je možné túto hodnotu zvýšiť a vzorkovať s menším hodnôt.    5.15. Integrovať (Integrate)

    Toto dialógové okno sa otvorí, ak zvolíte príkaz Integrate z Analysis menu. Prvé pole je krivka, ktorá bude integrovaná. V poli rádu integrácie rád 1 odpovedá pravidlu lichobežníka, t.j. krivka je aproximovaná priamkou medzi dvoma bodmi idúcimi po sebe. Ak zvolíte rád 2, použijú sa tri body idúce po sebe a na aproximáciu krivky sa použije druhý rád polynómu atď. Ak krivku tvorí dostatočný počet bodov, rád 1 je postačujúci.


Obr. 5.38 Dialógové okno Integrovať (Integrate)


    Výsledok integrácie bude v prehliadači projektu.    5.16. Aproximácia (Fit Wizard)

    Dialógové okno sa otvorí príkazom Fit Wizard z Analysis Menu. Príkaz je aktívny, ak je označené okno grafu alebo tabuľky. V konečnom dôsledku sa príkazom vytvorí nové okno grafu využívajúce vybrané stĺpce tabuľky.
    Toto dialógové okno sa používa na aproximáciu diskrétnych údajových bodov matematickou funkciou. Aproximácia sa robí minimalizáciou rozdielu najmenších štvorcov medzi údajovými bodmi a hodnotami funkcie Y.
    Pozn.: Ak sa zmenia údajové body, aproximácia sa neprepočíta. Preto je potrebné odstrániť starú aproximačnú krivku a aproximáciu zopakovať s tou istou funkciou, ale s novými bodmi.
    Vrchná časť dialógového okna sa používa na výber funkcie, ktorou sa bude aproximovať. Dostupné sú štyri typy funkcií: užívateľom definované (user defined) funkcie, ktoré boli uložené, klasické (basic) funkcie, ktoré QtiPlot obsahuje, jednoduché elementárne (built-in) funkcie a externé funkcie používajúce plugginy.
    Aby bola funkcia zvolená, treba ju označiť.
    Ak chcete definovať vlastnú funkciu, môžete použiť spodnú polovicu dialógového okna. Môžete napísať vlastný matematický výraz alebo výrazy získané výberom funkcie. Je potrebné definovať parametre oddelené čiarkou.
    Prvým krokom je teda definovanie funkcie, ktorá bude použitá na aproximáciu:


Obr. 5.39 Dialógové okno - prvý krok aproximácie


    Druhým krokom je definovanie parametrov aproximácie. Je potrebné zadať počiatočné hodnoty (Initial guesses) aproximačných parametrov.


Obr. 5.40 Dialógové okno - druhý krok aproximácie


    V tomto okne je taktiež možné zvoliť váhovú metódu aproximácie (východzie nastavenie váhovú metódu nepoužíva - No weighting). Dostupné metódy váhovania sú:
 1. Inštrumentálna (Instrumental): hodnoty odpovedajúcich chybových úsečiek sa použijú ako váhové koeficienty. Pred vykonaním aproximácie je potrebné pridať k analyzovanej krivke chybové úsečky Y.
 2. Štatistická (Statistical): váhové koeficienty sa vypočítajú ako korene štvorcov každého údajového bodu v aproximovanej krivke.
 3. Doplnkové údaje (Arbitrary Dataset): ako váhové koeficienty je možné použiť doplnkové údaje. Stĺpec použitý na váhovanie musí mať rovnaký počet riadkov ako je počet bodov aproximovanej krivky.
    Po aproximácii sa otvorí okno zobrazujúce výsledky procesu aproximácie.
    V závislosti od nastavenia v Custom Output sa pre každú aproximáciu vytvorí krivka (voľba Uniform X Function) alebo nová tabuľka (ak zvolíte možnosť Same X as Fitting Data). Nová tabuľka zahŕňa všetky hodnoty X a Y použité na vypočítanie a nakreslenie aproximovanej funkcie a predvolené je, že je skrytá, ale možno ju nájsť a pozrieť cez prehliadač projektu.
    Tretím krokom je teda prispôsobenie si výstupu procesu aproximácie.


Obr. 5.41 Dialógové okno - tretí krok aproximácie    5.17. Všeobecné možnosti grafu (General Plot Options)

    Prvá záložka (Scale) sa používa na nastavenie rozsahov použitých pre dve alebo viac osí.


Obr. 5.42 Dialógové okno Všeobecné možnosti grafu (General Plot Options) - záložka Scale


    V tejto záložke je možné nastaviť aj počet dielikov použitých pre každú os. Je možné spraviť tak dvoma spôsobmi: môžete nastaviť počet menoviek, ktoré budú požité pre celý rozsah. Akékoľvek číslo zadáte, QtiPlot použije hodnotu, ktorá vedie ku peknému grafu: napríklad ak zvolíte číslo 7 pre rozsah 0 - 100, QtiPlot použije 10 hlavných dielikov. Ak chcete zadať neštandardné hodnoty, zvoľte krokovú metódu.
    Záložka mriežka (Grid) sa používa na vykreslenie čiar mriežky do grafu. Početnosť čiar závisí od počtu hlavných dielikov osi nastavených v prvej záložke.


Obr. 5.43 Dialógové okno Všeobecné možnosti grafu (General Plot Options) - záložka Grid


    Tretia záložka (Axis) sa používa na upravenie nastavenia jednotlivých osí. Musíte zvoliť os, ktorá bude v pravej časti okna upravovaná. Menovka osi sa môže meniť v poli názov (Title), pre viac informácií pozri časť text options dialog.


Obr. 5.44 Dialógové okno Všeobecné možnosti grafu (General Plot Options) - záložka Axis


    Nastavenia v záložke všeobecné (General) sa používajú na úpravu všeobecných vlastností celého grafu. Plocha grafu je plocha definovaná osami, okolo nej je možné vykresliť rám a definovať farbu pozadia v tejto ploche. Plocha pozadia je priestor, pre ktorú je taktiež možné definovať farbu orámovania a farbu pozadia. Parameter okraja vyjadruje vzdialenosť medzi plochou grafu a plochou pozadia. Ak chcete upraviť okraj medzi oknom a pozadím, je potrebné upraviť parametre vrstvy (manuálne myšou alebo cez arrange layers dialog).


Obr. 5.45 Dialógové okno Všeobecné možnosti grafu (General Plot Options) - záložka General


    V záložke týkajúcej sa osí je možné zmeniť štýl čiary osí a dielikov.    5.18. Tvorba grafu (Plot Wizard)

    Dialógové okno sa otvára príkazom Plot Wizard z View Menu alebo klávesovou skratkou Ctrl+Alt+W. Tento príkaz je aktívny vždy.
    Dialógové okno sa používa na vytvorenie nového grafu označením stĺpcov tabuľky dostupných v aktuálnom projekte. Ako prvé je potrebné označiť tabuľku, ktorú chcete použiť a kliknúť na tlačidlo nová krivka (New Curve), aby sa krivka vytvorila. Potom musíte vybrať aspoň jeden stĺpec X a jeden Y. Je možné vybrať aj ďalšie stĺpce - chyby pre hodnoty X a Y. Graf bude vytvorený v základnom štýle, ktorý je definovaný cez 2D Plots -> Curves a dialógové okno Preferences dialog.
    V príklade na obrázku je jedna krivka vytvorená z prvej tabuľky a druhá z druhej tabuľky (s chybovými úsečkami X).


Obr. 5.46 Dialógové okno Tvorba grafu (Plot Wizard)    5.19. Prehliadač projektu (Project Explorer)

    V prehliadači projektu sú v zozname usporiadané všetky okná, tabuľky, matice a priečinky, ktoré sú súčasťou aktuálneho projektu. Môže byť použitý na vytváranie nových priečinkov a okien, na vyhľadávanie existujúcich okien, na zobrazenie skrytých prvkov, na vykonávanie základných operácií s oknami ako napríklad premenovanie, zmazanie, skrytie, zmenu veľkosti okna, tlač atď. Je možné ho použiť aj na zobrazenie závislostí a vlastností jednotlivých prvkov objektu.


Obr. 5.47 Panel Prehliadača projektu (Project Explorer)    5.20. Vlastnosti (Preferences)

    Dialógové okno vlastnosti sa používa na prispôsobenie aplikácie. Má šesť rôznych záložiek. Ak potvrdíte zmeny a nastavíte ich ako predvolené pre aplikáciu, zmeny sa okamžite uložia.
    Prvá ikonka slúži na zmenu všeobecných nastavení (General) aplikácie. V prvej záložke aplikácia (Application) slúži štýl (style) na nastavenie všeobecného vzhľadu okien. Definuje vzhľad tlačidiel a dialógových okien. Dostupné štýly sú súčasťou knižnice Qt. Druh písma (font) je druh použitý pre menu, dialógy atď., no nie pre grafy. Taktiež je možné zvoliť jazyk aplikácie (language). Všetky dostupné preklady je možné stiahnuť zo stránky http://soft.proindependent.com/translations.html. Preklady je potrebné umiestniť do priečinku nazvanom translations nachádzajúcom sa na tom istom mieste ako QtiPlot, aby ich potom mohla aplikácia otvoriť, no je možné špecifikovať aj iný priečinok cez záložku umiestnenia súborov File Locations.


Obr. 5.48 Dialógové okno Vlastnosti (Preferences) - všeobecné parametre aplikácie


    Matrix Undo Stack Size určuje počet operácií s maticou, ktoré je možné vrátiť späť/urobiť znova. Prednastavených je 10 operácií. Vysoká hodnota tohto parametra môže negatívne ovplyvniť potrebnú pamäť, hlavne pri práci s veľkými maticami.
    Endline character je znak, ktorý definuje koniec riadku použitý pri príkazoch kopírovať/vložiť v QtiPlot a pri exportovaní matíc/tabuliek do ASCII súborov. Koniec riadka môže byť posun riadka - Line Feed (LF), znak návratu + posun riadka Carriage Return + Line Feed (CRLF) alebo iba posun riadka Carriage Return (CR).
    Druhá záložka Potvrdenia (Confirmations) ikonky všeobecné (General) sa používa na blokovanie výzvy pri vymazávaní okien projektu. Taktiež je možné blokovať varovania pri premenovávaní nových okien tabuľky menami už použitými v projekte.


    V záložke Colors je možné zmeniť farbu pracovného priestoru aplikácie. Taktiež je možné zvoliť farbu pozadia pre panely a textové panely. Panelmi sú záznamové okno a prehliadač projektu.


    Záložka s formátovaním čísiel Numeric Format umožňuje upraviť znaky použité ako oddeľovač desatinných miest a oddeľovač tisícok. QtiPlot používa lokálne nastavenia nájdené v systéme. Ak sa zvolí možnosť aktualizácie oddeľovačov v tabuľkách/maticiach (Update separators in Tables/Matrices), QtiPlot bude konvertovať existujúce údaje projektu podľa týchto nových nastavení hneď po tom ako stlačíte tlačidlo Apply. Voľba Number of Decimal Digits špecifikuje presnosť, ktorá bude použitá pri prepočtoch údajov v tabuľkách a maticiach.


    Záložka File Locations umožňuje definovať vlastnú cestu k priečinkom obsahujúcim súbory s prekladom, manuály a súbory Pythonu qtiplotrc.py a qtiUtil.py v prípade, že QtiPlot bol vytvorený s podporou skriptov Pythonu.


    Ďalšia ikonka umožňuje upraviť nastavenie vzhľadu tabuliek: pozadie, farba textu, druh písma pre tabuľky a menovky. Zvolením položky Display Comments in Header sa v záhlaví tabuľky zobrazia aj komentáre a to hneď pod názvami stĺpcov. Zvolením voľby Automatically Recalculate Column Values sa vykoná prepočítanie prepočítanie hodnôt všetkých stĺpcov, ktoré sú závislé od zmeneného stĺpca.


Obr. 5.49 Dialógové okno Vlastnosti (Preferences) - možnosti tabuľky


    Ďalšia ikonka sa zvolí pri nastavovaní vzhľadu 2D grafov. Prvá záložka sa používa na zmenu niektorých všeobecných vlastností. Väčšina zmien v týchto vlastnostiach sa bude aplikovať len na novo vytvorené grafy. Iba niektoré zmeny, napríklad automatická mierka osí (Autoscaling), zarovnávanie kriviek (Antialising) a správanie sa pri zmene veľkosti ovplyvnia aj už existujúce grafy.


Obr. 5.50 Dialógové okno Vlastnosti (Preferences) - možnosti 2D grafu


    Druhá záložka s názvom krivky (Curves) definuje východzí štýl, ktorý bude použitý pri tvorbe nového grafu.


    Tretia záložka s názvom dieliky (Ticks) definuje východzí štýl pre dieliky na osiach použité pri tvorbe nového grafu.


    Štvrtá záložka s názvom druh písma (Fonts) definuje druh písma, ktorý sa použije pri tvorbe nového grafu.


    Piata záložka s názvom tlačiť (Print) umožňuje definovať nastavenia týkajúce sa tlače 2D grafov. Ak chcete, aby boli vrstvy vytlačené v ich pôvodných rozmeroch, musíte odznačiť možnosť prispôsobiť vrstvy veľkosti papiera (Scale layers to paper size). Zvolením možnosti Print Cropmarks zaistíte, že budú vytlačené aj viditeľné značky okolo okraja grafu.


    Nasledujúca ikonka umožňuje prispôsobiť vzhľad trojrozmerných grafov. V tomto okne máte možnosť definovať rýchlosť módu vykresľovania, ktorá je veľmi užitočná najmä pri práci s veľkými súbormi údajov. Je možné tak spraviť cez voľbu rozlíšenia Resolution: čím vyššia je hodnota, tým menší počet údajových bodov je v 3D grafoch vykreslených, preto je aj rýchlosť vykresľovania vyššia. Pri zvolení hodnoty 1 sú vykreslené všetky údajové body.


Obr. 5.51 Dialógové okno Vlastnosti (Preferences) - možnosti 3D grafuObr. 5.52 Dialógové okno Vlastnosti (Preferences) - možnosti aproximácie    5.21. Nastavenie tlače (Setup Printer)

    Dialógové okno sa otvára príkazom Print command z File menu. Používa sa na tlač vybraného okna (grafu alebo tabuľky), pričom jeho vzhľad závisí od operačného systému. Nasledujúci obrázok je príklad dialógového okna v systéme Linux pri použití KDE window manager.


Obr. 5.53 Dialógové okno Nastavenie tlače (Setup Printer)    5.22. Nastaviť hodnoty stĺpca (Set Column Values)

    Dialógové okno sa aktivuje príkazom Set Column Values z Table menu. Umožňuje vyplniť stĺpec výsledkami funkcie.
    Dostupné matematické funkcie (za predpokladu že používate východzí skriptovací jazyk muParser) sú v časti Matematické výrazy a skriptovanie. Špeciálna funkcia col(x) sa používa na prístup k hodnotám zo stĺpca x, kde x je číslo stĺpca, napr. col(2) alebo jeho názov v úvodzovkách col("time"). Taktiež je možné pracovať s hodnotami z iných tabuliek použitím funkcie tablecol(t,c), kde t je názov tabuľky v úvodzovkách a c je číslo stĺpca alebo jeho meno v úvodzovkách (napríklad tablecol("Table1","time")).
    Premenné i a j môžu byť použité ako čísla pre prístup k riadku alebo stĺpcu. Podobne potom sr a er predstavujú výber počiatočného a koncového riadku.
    Použitie Pythonu ako skriptovacieho jazyka dáva priestor aj ďalším možnostiam, pretože je možné nielen používať kódy Pythonu v tele funkcie, ale je možný aj prístup k iným objektom v rámci daného projektu. Pre viac informácií pozri časť Python. Avšak hoci má Python mnohé výhody, môže značne spomaľovať prácu s veľkými tabuľkami. Preto je tu možnosť namiesto neho použiť muParser a to aj v prípade, že Python je nastavený ako východzí skriptovací jazyk pre aktuálny projekt a to zvolením možnosti Use built-in muParser. Zvolenie možnosti muParser výrazne zvyšuje rýchlosť vyhodnotenia jednoduchých výrazov.


Obr. 5.54 Dialógové okno Nastaviť hodnoty stĺpca (Set Column Values)


    Pozn.: Ak v tabuľke vykonáte nejaké zmeny, hodnoty nie sú znova prepočítané. Preto je potrebné pre jednotlivé bunky alebo celé stĺpce alebo riadky zvoliť možnosť Recalculate z ich kontextového menu alebo stlačiť Control+Return.    5.23. Nastaviť rozmery matice (Set Matrix Dimensions)

    Príkaz sa nachádza v Matrix menu. Umožňuje špecifikovať počet riadkov a stĺpcov matice. V tomto okne je tiež možné definovať rozsah hodnôt X a Y. Tieto rozsahy potom budú použité v grafoch ako počiatočný rozsah stupnice. Sú tiež dostupné cez premenné x a y, ak zvolíte definovanie obsahu matice cez dialógové okno Set Values Dialog.


Obr. 5.55 Dialógové okno Rozmery matice (Matrix Dimensions)    5.24. Importovať ASCII súbory (Import ASCII files)

    Dialógové okno sa otvára príkazom Import ASCII z File Menu. Používa sa na importovanie jedného alebo viacerých súborov. Improtovanie má predvolené určité nastavenia. Zobraziť ich a upraviť je možné stlačením tlačidla Advanced. Všetky zmeny budú uložené ako predvolené pre ďalšie importovanie údajov.


Obr. 5.56 Dialógové okno Importovať ASCII súbory (Import ASCII files)


    Ak chcete importovať niekoľko údajových súborov, prvý parameter Importovať každý súbor ako (Import each file as) musí byť nastavený na novú tabuľku (New Table).
    Čo sa týka oddeľovača medzi stĺpcami musíte mať na pamäti, že oddeľovače sa nezlučujú, takže ak použijete medzeru (SPACE), musí byť v súbore použitá medzi stĺpcami iba jediná medzera, v opačnom prípade je potrebné zvoliť možnosť Simplify white spaces.
    Ak majú údaje v súbore určitú štruktúru, napríklad ak obsahujú niekoľko riadkov obsahujúcich popis experimentu, tak pred tým, ako začnete údaje importovať, máte možnosť preskočiť prvých n riadkov súboru. Taktiež je možné preskočiť všetky riadky začínajúce komentárom (znak/reťazec). Reťazce komentáru môžu byť prispôsobené vpísaním textu do Ignore lines starting with.
    Ak zvolíte možnosť použiť prvý riadok ako názov stĺpcov a/alebo druhý riadok ako komentár, ktorý má byť zobrazený v hlavičke stĺpcov, v názvoch stĺpcov musíte použiť rovnaký oddeľovač ako medzi údajmi v stĺpcoch.
    No a napokon za predpokladu, že súbory s údajmi, ktoré chcete importovať, boli vytvorené s použitím iného oddeľovača desatinných miest ako používate v projekte, napríklad použitie desatinnej čiarky a nie desatinnej bodky, je tu možnosť konvertovať údaje podľa nastavenia v možnosti Import decimal separators a upresnením možnosti desatinného oddeľovača Decimal Separators použitého v ASCII súboroch.    5.25. Vlastnosti matice (Matrix Properties)

    Tento príkaz sa nachádza v Matrix menu. Umožňuje špecifikovať niektoré vlastnosti vybranej matice ako napríklad šírku bunky (v pixeloch) a formát čísiel.


Obr. 5.57 Dialógové okno Vlastnosti matice (Matrix Properties)    5.26. Nastavenie hodnôt matice (Set Matrix Values)

    Tento príkaz sa nachádza v Matrix menu. Umožňuje vyplniť maticu výsledkami funkcie z=f(i,j), kde i a j sú čísla riadkov a stĺpcov.
    Je možné použiť aj hodnoty X a Y definované príkazom Set Dimensions alebo tiež definovať vlastné funkcie založené na premenných x a y.
    Funkcia môže byť napísaná aj na niekoľkých riadkov a funkcie, ktoré je možné pre zápis použiť, sú v časti Matematické výrazy a skriptovanie.


Obr. 5.58 Dialógové okno Nastavenie hodnôt matice (Set Matrix Values)


    Hoci syntax Pythonu ponúka množstvo možností, jeho použitie ako skriptovacieho jazyka pre výpočet hodnôt matice môže značne spomaliť výpočty u veľkých matíc. Preto je tu možnosť namiesto neho použiť muParser a to aj v prípade, že Python je nastavený ako východzí skriptovací jazyk pre aktuálny projekt a to zvolením možnosti Use built-in muParser.
    Pozn.: Zvolenie možnosti muParser výrazne zvyšuje rýchlosť vyhodnotenia výrazov, ale len jednoduchých, preto sa vyhnite použitiu napríklad takýchto výrazov:


    a = cell(1, 1)
    b = cell(2, 2)
    a*b*x + b*x*x + a


    a použite napríklad nasledovný príkaz:


    cell(1, 1)*cell(2, 2)*x + cell(2, 2)*x*x + cell(1, 1)


    ktorý značne urýchli vyhodnotenie.    5.27. Možnosti povrchového grafu (Surface plot options)

    Dialógové okno sa používa na prispôsobovanie 3D grafov vytvorených z funkcie príkazom New -> New Surface 3D Plot z File menu. Aktivuje sa dvojkliknutím na 3D graf.
    Prvá záložka Scale sa používa na upravenie rozsahov X, Y a Z. Taktiež umožňuje špecifikovať počet hlavných a vedľajších dielikov osi.


Obr. 5.59 Dialógové okno Možnosti povrchového grafu (Surface plot options)


    Druhá záložka Axis definuje hlavné parametre troch osí: menovku osi a jej druh písma a dĺžku dielikov. Dĺžka je definovaná v rovnakých jednotkách ako rozsah osi. Ak sa urobí zmena v rozsahu grafu, QtiPlot dĺžku dielikov prepočíta. Tlačidlo fontu umožňuje modifikovať font použitý pre menovku, ak chcete prispôsobiť font čísiel použitých pre os, musíte použiť piatu záložku.


    Tretia záložka Title sa používa na definovanie alebo zmenu názvu grafu. Na rozdiel od 2D grafov v názve nie je možné použiť horné a dolné indexy, tučné písmo atď.


    Štvrtá záložka Colors umožňuje meniť farby použité v rozličných prvkoch grafu.


    Prvé dve farby (Data min a max) definujú farebnú škálu použitú na zobrazenie hodnôt Z. Ide o farby použité ako minimálna hodnota Z (Zmin) a maximálna hodnota Z (Zmax). Farby je možné definovať prostredníctvom vlastností červenej, zelenej a modrej [R, G, B]. Hodnota Z potom bude predstavovať farbu definovanú ako lineárna interpolácia:

\begin{equation} R={R_{min}+ \left(\frac{R_{max}-R_{min}}{Z_{max}-Z_{min}}\right) (Z-Z_{min})} \end{equation} \begin{equation} G={G_{min}+ \left(\frac{G_{max}-G_{min}}{Z_{max}-Z_{min}}\right) (Z-Z_{min})} \end{equation} \begin{equation} B={B_{min}+ \left(\frac{B_{max}-B_{min}}{Z_{max}-Z_{min}}\right) (Z-Z_{min})} \end{equation}

    Východzie farby Zmin a Zmax sú modrá [R,G,B] = [0,0,255] a červená [R,G,B] = [255,0,0]. Ide o nasledovnú farebnú škálu:


    Iný príklad klasickej farebnej škály môže byť Zmin = [160,32,32] a Zmax = [255,255,0] (žltá):


    Iným spôsobom ako definovať farby je načítať farebnú mapu zo súboru. Formát súboru je jednoduchý: každý riadok definuje hodnoty červenej, zelenej a modrej ako celé čísla od 0 do 255. Čísla by mali byť oddelené medzerami. Niekoľko príkladov farebných máp je možné nájsť na web stránke QtiPlotu v časti QwtPlot3D.
    Posledná záložka General sa používa na definovanie niektorých všeobecných parametrov a pomeru strán grafu. Na výpočet 3D grafu je prednastavené perspektívne správanie. Ak zvolíte možnosť Orthogonal, graf použije ako vertikálnu os Z pri akomkoľvek uhle pohľadu na graf.


Obr. 5.60 Dialógové okno Možnosti povrchového grafu (Surface plot options) - 5. záložka    5.28. Možnosti textu (Text options)

    Dialógové okno je možné otvoriť niekoľkými príkazmi ako napríklad príkazom Title alebo dvojkliknutím na menovku osi v grafe. Príkazy pre farbu Color, druh písma Font a zarovnanie Alignment umožňujú modifikovať všeobecné nastavenia textu. Zvolením možnosti použiť formát pre všetky menovky na vrstve Apply format to all labels in layer sa formát použije na všetky texty vo vrstve grafu, vrátane názvu grafu a menoviek osí.


Obr. 5.61 Dialógové okno s možnosťami pre názov osi


    Nasledujúce trošku pozmenené dialógové okno sa otvorí pri dvojkliknutí na text/legendu v grafe. Okrem iného umožňuje aj pridanie textového poľa do vrstvy grafu. Keď je textovým objektom legenda, v zozname pred názvami kriviek sa objavia aj čiary a symboly. Na zobrazenie symbolu krivky a názvu údajov sa používa nasledujúca syntax: \l(2)%(2), kde číslo 2 je index krivky a znak % je meno skupiny údajov.
    Nastavenie priehľadnosti Opacity pre farbu pozadia môže nadobúdať hodnoty od 0 (priehľadné pozadie) a 255 (úplne nepriehľadné pozadie).


Obr. 5.62 Dialógové okno pre možnosti legendy/textu


    Text sa upravuje v textovom okne. Text je potom možné upraviť aj použitím nasledujúcich možností:
 • <sub>text<sub> text sa zobrazí ako dolný index. Reťazec je možné vložiť kliknutím na ikonku .
 • <sup>text<sup> text sa zobrazí ako horný index. Reťazec je možné vložiť kliknutím na ikonku .
 • kliknutím na ikonku môžete otvoriť dialógové okno, kde môžete vybrať malé písmená gréckej abecedy:


 • kliknutím na ikonku môžete otvoriť dialógové okno, kde môžete vybrať veľké písmená gréckej abecedy:


 • kliknutím na znak integrálu môžete otvoriť nové dialógové okno umožňujúce vybrať rôzne matematické symboly:


 • kliknutím na ikonku šípky môžete otvoriť nové dialógové okno umožňujúce vybrať rôzne tvary šípok:


 • <b>text<b> pre text sa použije tučné písmo. Reťazec je možné vložiť kliknutím na ikonku .
 • <i>text<i> pre text sa použije šikmé písmo. Reťazec je možné vložiť kliknutím na ikonku .
 • <u>text<u> pre text sa použije podčiarknuté písmo. Reťazec je možné vložiť kliknutím na ikonku .