Príkazové menu    Obsah 3. kapitoly
    3. Príkazové menu
    3.1. Menu Súbor (File)
    3.2. Menu Úpravy (Edit)
    3.3. Menu Zobraziť (View)
    3.4. Menu Oblasť grafu (Graph)
    3.5. Menu Graf (Plot)
    3.6. Menu 3D graf (Plot 3D)
    3.7. Menu Údaje (Data)
    3.8 Menu Analýza (Analysis)
    3.8.1. Príkazy na analýzu údajov v tabuľkách
    3.8.2. Príkazy na analýzu kriviek v grafoch
    3.9 Menu Tabuľka (Table)
    3.10. Menu Matica (Matrix)
    3.11. Menu Formát (Format)
    3.12. Menu Skriptovanie (Scripting)
    3.13. Menu Okno (Window)
    3.14. Prispôsobovanie 3D grafov


    3. Príkazové menu

    Aktívnosť položiek v menu závisí od aktívneho okna projektu. Ak je aktívnym oknom napríklad tabuľkový editor, potom budú dostupné všetky položky týkajúce sa práce s tabuľkami a ostatné budú automaticky blokované.    3.1. Menu Súbor (File)

    Tieto príkazy sú dostupné aj kliknutím na ikonku New Project z File Toolbar.
    File-> New ->
    New -> New Project (Ctrl+N) Vytvorí nový projekt QtiPlot. Ak je projekt otvorený a uložený, bude zavretý. Ak je projekt otvorený, ale nie je uložený, otvorí sa dialógové okno s otázkou, či sa má momentálne otvorený projekt uložiť.
    New -> New Folder (F7) Pridá nový priečinok do projektu. Nový priečinok bude pridaný do aktuálneho priečinku.
    New -> New Table (Ctrl+T) Vytvorí do projektu nový tabuľkový editor. Táto prázdna tabuľka bude mať 30 riadkov a 2 stĺpce. Počet riadkov a stĺpcov môže byť zmenený príkazmi Rows command a Columns command z Table menu.


    Vlastnosti každého stĺpca (formát čísiel, šírka atď.) môžu byť zmenené príkazom Column Options... command z Table menu. Pre viac informácií pozri časť table section.
    New -> New Matrix Vytvorí v projekte novú maticu. Prázdna matica bude mať 32x32 buniek, tieto rozmery môžu byť zmenené príkazom Set Dimensions... command v Matrix menu.


    Pre viac informácií pozri časť matrix section.
    New -> New Note Vytvorí v projekte novú poznámku. Poznámka je jednoduché textové okno, ktoré môže byť použité na pridanie komentárov do projektu.


    New -> New Graph Vytvorí nový prázdny 2D graf v projekte. Tento východzí graf je iba rámcom, do ktorého je možné vkladať krivky použitím príkazu Add/Remove Curves... command.


    New -> New Function Plot (Ctrl+F) Otvorí dialógové okno umožňujúce vytvoriť graf špecifikáciou analytickej funkcie. Pre viac informácií o funkcii pozri časť 2D plot section.
    Táto funkcia môže byť definovaná v karteziánskych, parametrických alebo polárnych súradniciach, pre viac informácií pozri príkaz Add Function... command.
    New -> New Surface 3D Plot (Ctrl+Alt+Z) Otvorí dialógové okno umožňujúce vytvoriť 3D graf špecifikáciou analytickej funkcie. Dostupné sú len karteziánske súradnice. Pre viac informácií o funkcii pozri časť 3D plot section.
    File -> Open (Ctrl+O) Otvorí existujúci projekt QtiPlot (.qti). Ak bol projekt uložený v komprimovanom formáte, musíte zvoliť formát .qti.gz.
    Tento príkaz môže byť použitý aj na otvorenie projektov, ktoré boli vytvorené v programe Origin.
    File-> Recent Projects Otvorí zoznam posledne použitých QtiPlot projektov. Zo zoznamu je možné otvoriť projekt jeho označením v zozname. Ak už súbor neexistuje, zobrazí sa chybová správa a súbor bude zo zoznamu automaticky vymazaný.
    File-> Open Image File Príkaz načíta obrázkový súbor do projektu QtiPlot. Je možné zmeniť veľkosť obrázku a vložiť ho do iného 2D grafu. V tomto prípade ide o podobný príkaz ako Add Image command. Obrázok môže byť použitý aj na generovanie matice intenzity(jasu) (pozri príkaz Import Image... command).
    File-> Import Image... Týmto príkazom je obrázok načítaný do projektu QtiPlot a konvertovaný na maticu intenzity (jasu). Pre každý pixel je vypočítaný jas od 0 do 255 z intenzity troch farieb - červenej, zelenej a modrej.


    Na príklade je znázornený 3D graf, ktorý bol vykreslený na základe matice získanej z loga QtiPlot.
    File-> Save Project (Ctrl+S) Uloží aktuálny projekt. Ak projekt ešte nebol uložený ("untitled"), otvorí sa dialógové okno umožňujúce uložiť projekt na určené miesto. V projektovom súbore sú všetky nastavenia a grafy uložené v ASCII formáte. Ak projekt obsahuje veľké tabuľky, môže byť vhodné uložiť projekt v komprimovanom formáte. Na vytvorenie súborov v gzip formáte (.qti.gz) sa používa knižnica zlib.
    File-> Save Project as... Uloží aktuálny projekt pod menom iným ako je súčasné meno projektu.
    File -> Open Template Otvorí existujúcu šablónu grafu QtiPlot (.qpt). Tento príkaz vytvorí nový prázdny graf s rovnakými grafickými parametrami (rozmery, fonty, farby...).
    Prvý obrázok je pôvodný graf uložený ako šablóna, druhý je prázdny graf vytvorený príkazom Open Template.    Potom je potrebné už len pridať krivky príkazom Add/Remove Curves... command, ale štýl použitý na vykreslenie sa v šablóne neuchováva.
    File -> Save as Template Uloží aktívny graf ako šablónu QtiPlot (.qpt). V tejto šablóne sa uchovávajú grafické parametre grafu, spolu s textovými poľami (osi atď.), ale štýl použitý na vykreslenie krivky a mierka uložené nie sú.
    File -> Export Graph Graf môže byť exportovaný v niekoľkých rôznych formátoch. Niekoľko parametrov obrázku je možné definovať v zaškrtávacích políčkach. Tieto možnosti však nie sú rovnaké, závisia od zvoleného formátu obrázku.
    Pre formáty bmp, pbm, jpeg, xbm, pgm, ppm je jedinou voľbou kvalita obrázku, tento parameter v rozmedzí 0 - 100 % definuje pomer komprimácie. Čím je vyšší, tým je lepšia kvalita obrázku, no jeho veľkosť je väčšia. Pri formátoch png, tiff a xpm je možné zvoliť transparentné pozadie.


    Pri formátoch eps, pdf, psfile je dialógové okno iné. Hlavnými parametrami sú rozlíšenie a veľkosť papiera, ktorý je použitý na vykreslenie grafu. Východzia hodnota rozlíšenia je rozlíšenie obrazovky. Ak sa parameter zvýši, kvalita grafických prvkov bude lepšia (ale celková veľkosť grafu bude nezmenená).
    Pôvodné nastavenie je také, že graf je exportovaný na veľkosť strany, ktorá sa najlepšie hodí na veľkosť obrazovky, ale ak chcete zvoliť inú veľkosť strany, je to možné voľbou Custom page size. Orientácia exportovaného obrázku sa automaticky prispôsobí veľkosti strany.
    Ďalšou voľbou je zachovať pomer strán grafu - Keep the aspect ratio. Ak necháte voľbu nezaškrtnutú, exportovaný obrázok bude roztiahnutý na veľkosť celej strany, aby sa zamedzilo prázdnym okrajom okolo grafu a preto pomer šírka/výška grafu bude zmenený.


    Export Graph -> Current (Alt+G) Ide o možnosť uložiť aktívny graf v iných obrázkových formátoch.
    Export Graph -> All (Alt+X) Ide o možnosť uložiť všetky grafy projektu v iných obrázkových formátoch.
    File-> Print (Ctrl+P) Vytlačí aktívny graf. Dialógové okno tlače umožňuje vybrať tlačiareň, rôzne veľkosti strán, atď.
    File-> Print All Plots Vytlačí všetky grafy projektu. Dialógové okno tlače umožňuje vybrať tlačiareň, rôzne veľkosti strán, atď.
    File -> Export ASCII Otvorí okno Export ASCII dialog umožňujúce uložiť údaje aktívneho pracovného hárku v ASCII súbore.
    File -> Import ASCII... (Ctrl+K) Možnosti importovania údajov z ASCII súborov sa nastavujú cez Import dialog.
    File -> Quit (Alt+F4) Zatvorí aplikáciu. Aplikácia sa opýta, či chcete uložiť posledné zmeny alebo nie.    3.2. Menu Úpravy (Edit)

    Edit -> Undo (Ctrl+Z) Vráti posledne modifikovanú tabuľku do pôvodného stavu. Funkcia nie je dostupná pre Windows.
    Edit -> Redo (Ctrl+R) Vráti tabuľku späť do stavu, v ktorom bola pred použitím príkazu "Undo". Funkcia nie je dostupná pre Windows.
    Edit -> Cut Selection (Ctrl+X) Skopíruje označenú časť do schránky a vymaže ju. Funkcia je dostupná pre prácu s tabuľkami a objektmi 2D grafov.
    Edit -> Copy Selection (Ctrl+C) Skopíruje označenú časť do schránky. Funkcia je dostupná pre prácu s tabuľkami a objektmi 2D grafov.
    Edit -> Paste Selection (Ctrl+V) Vloží obsah schránky do aktívneho okna.
    Edit -> Delete Selection () Vymaže označenú časť. Funkcia je dostupná pre prácu s tabuľkami a objektmi 2D grafov.
    Edit -> Delete Fit Tables Zakaždým, keď upravujete údaje podľa nejakého matematického modelu, vytvorí sa nová tabuľka, do ktorej sa vkladajú výsledky aproximácie (t. j. hodnoty vypočítané modelom). Tieto tabuľky môžu byť použité na porovnanie grafov s experimentálnymi a aproximačnými hodnotami. Ak ste vykonali niekoľko aproximačných pokusov, vo vašom projekte môže byť prítomných množstvo nepoužívaných tabuliek. Tento príkaz umožňuje odstrániť výsledky všetkých aproximácií, ktoré ste skúšali.
    Edit -> Clear Log Informations Vymaže z projektového súboru všetky informácie o analytických informáciách vykonaných užívateľom. Log panel je potom prázdny.    3.3. Menu Zobraziť (View)

    View -> Toolbars... (Ctrl+Shift+T) Otvorí menu umožňujúce povoliť/zakázať panely nástrojov.
    View -> PlotWizard (Ctrl+Alt+W) Otvorí okno Plot Wizard dialog.
    View -> Project Explorer (Ctrl+E) Otvorí/zatvorí Project Explorer, ktorý dáva prehľad o štruktúre projektu a umožňuje užívateľovi vykonať rôzne operácie s oknami (tabuľkami a grafmi) v pracovnom priestore.
    View -> Results log Otvorí/zatvorí panel zobrazujúci históriu operácií dátovej analýzy použitej užívateľom.
    View -> Preferences... Otvorí okno Preferences dialog.    3.4. Menu Oblasť grafu (Graph)

    Menu je aktívne len v prípade, že je označené okno grafu.
    Graph -> Add/Remove Curves... (Alt+C) Otvorí okno Add/Remove Curves... dialog umožňujúce pridať alebo odstrániť krivky z aktívnej vrstvy grafu. Dialógové okno môže byť použité aj na modifikáciu existujúcej krivky a to zmenou stĺpcov, ktoré sú použité ako hodnoty X alebo Y.
    Graph -> Add Error Bars... (Ctrl+B) Otvorí Add Error Bars... dialog. Umožňuje pridať chybové čiary k hodnotám X a/alebo Y do existujúceho grafu.
    Graph -> Add Function... (Ctrl+Alt+F) Otvorí Add Function... dialog. Tento príkaz umožňuje pridať novú krivku do existujúceho grafu.
    Graph -> New Legend (Ctrl+L) Pridá nový objekt - legendu do aktívnej vrstvy grafu. V grafe je možné mať aj viac ako jednu legendu. Legendy potom môžu byť upravované dvojkliknutím na danú legendu.
    Graph -> Add Text (Alt+T) Kurzor sa zmení na editovací textový kurzor. Musíte kliknúť do okna grafu a špecifikovať miesto nového textového bloku. Zobrazí sa dialógové okno umožňujúce napísať nový text, ktorý bude zobrazený a nastaviť všetky jeho vlastnosti (farbu, font atď.).
    Graph -> Draw Arrow (Ctrl+Alt+A) Zmení aktuálny operačný mód aktívnej vrstvy na mód kreslenia. Musíte kliknúť na plochu vrstvy a špecifikovať počiatočný bod novej šípky a potom kliknúť ešte raz a špecifikovať tak koncový bod. Upraviť šípku je možné využitím okna Arrow dialog. Prepnúť späť do operačného módu je možné kliknutím na ikonu "Pointer" (Ukazovateľ) v Plot toolbar.
    Graph -> Draw Line (Ctrl+Alt+L) Zmení aktuálny operačný mód aktívnej vrstvy na mód kreslenia. Musíte kliknúť na plochu vrstvy a špecifikovať počiatočný bod novej čiary a potom kliknúť ešte raz a špecifikovať tak koncový bod. Upraviť čiaru je možné využitím okna Line dialog. Prepnúť späť do operačného módu je možné kliknutím na ikonu "Pointer" (Ukazovateľ) v Plot toolbar.
    Graph -> Add Time Stamp (Ctrl+Alt+T) Príkaz sa používa na pridanie špeciálneho bloku do grafu a obsahuje aktuálny dátum a čas. Vlastnosti bloku môžu byť upravované ako u všetkých textových blokov pridaných príkazom Add Text command. Blok sa nemení ani ak sa zmení graf, uloží sa atď.
    Graph -> Add Image (Alt+I) Otvorí okno umožňujúce vybrať obrázok, ktorý má byť pridaný do aktívnej vrstvy grafu. Do projektu bude uložený iba odkaz na obrázkový súbor, nie obrázok samotný. Nový obrázok bude pridaný do ľavého horného rohu vrstvy a môže byť presúvaný metódou ťahaj a pusť.
    Graph -> Add Layer (Alt+L) Otvorí okno umožňujúce vybrať, či má byť nová vrstva pridaná do ľavého horného rohu okna grafu alebo na najlepšie sa hodiacu polohu (tá je založená na polohovom algoritme).
    Graph -> Remove Layer (Alt+R) Vymaže aktívnu vrstvu s dotazovým oknom, či majú byť zostávajúce vrstvy automaticky preusporiadané alebo nie.
    Graph -> Arrange Layers (Shift+A) Otvorí dialóg Arrange layers dialog umožňujúci prispôsobiť rozvrhnutie aktívneho okna 2D grafu.    3.5. Menu Graf (Plot)

    Menu je aktívne iba v prípade, že je vybraná tabuľka. Tieto príkazy umožňujú vytvoriť graf z údajov označených v aktívnej tabuľke.


    Line (Čiara)
    Z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky vytvorí čiarový graf. Príkaz môže byť aktivovaný aj kliknutím na ikonku z Table toolbar. Keď je graf vytvorený, vykreslenie údajov môže byť upravené dialógom Custom curves dialog.


    Scatter (Bod)
    Z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky vytvorí bodový graf. Príkaz môže byť aktivovaný aj kliknutím na ikonku z Table toolbar. Keď je graf vytvorený, vykreslenie údajov môže byť upravené dialógom Custom curves dialog.


    Line+Symbol (Čiara+symbol)
    Z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky vytvorí graf typu čiara+symbol. Príkaz môže byť aktivovaný aj kliknutím na ikonku z Table toolbar. Keď je graf vytvorený, vykreslenie údajov môže byť upravené dialógom Custom curves dialog.


    Special Line+Symbol -> Vertical Drop Lines (Vertikálne čiary)
    Z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky vytvorí graf v štýle vertikálnych čiar spájajúcich bod s osou x. Keď je graf vytvorený, vykreslenie údajov môže byť upravené dialógom Custom curves dialog.


    Spline (Trendová čiara)
    Z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky vytvorí čiarový graf s trendom. Keď je graf vytvorený, vykreslenie údajov môže byť upravené dialógom Custom curves dialog.


    Vertical Steps (Vertikálne schody)
    Z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky vytvorí čiarový graf "schodovitého" typu, prvá časť spojnice je vertikálna. Keď je graf vytvorený, vykreslenie údajov môže byť upravené dialógom Custom curves dialog.


    Horizontal Steps (Horizontálne schody)
    Z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky vytvorí čiarový graf "schodovitého" typu, prvá časť spojnice je horizontálna. Keď je graf vytvorený, vykreslenie údajov môže byť upravené dialógom Custom curves dialog.


    Columns (Stĺpce)
    Z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky vytvorí stĺpcový graf.


    Rows (Riadky)
    Z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky vytvorí pruhový graf.


    Area (Plocha)
    Z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky vytvorí plošný graf.


    Pie (Koláč)
    Z údajov označeného stĺpca aktívnej tabuľky vytvorí 2D koláčový graf (len jeden stĺpec je prípustný).


    Vectors XYXY (Vektory XYXY)
    Vytvorí vektorový graf z vybraných stĺpcov z aktívneho okna tabuľky. Pre tento typ grafu je potrebné vybrať 4 stĺpce. Prvé 2 stĺpce sú súradnice počiatočných bodov vektorov, ďalšie 2 stĺpce sú súradnice koncových bodov.


    Vectors XYAM (Vektory XYAM)
    Vytvorí vektorový graf z vybraných stĺpcov z aktívneho okna tabuľky. Pre tento typ grafu je potrebné vybrať 4 stĺpce. Prvé 2 stĺpce sú súradnice počiatočných bodov vektorov, ďalšie 2 stĺpce definujú uhol (v radiánoch) a veľkosť vektorov.


    Statistical Graphs ->
    Štatistické grafy nie sú priamym zakreslením údajov z tabuľky, ale znázorňujú rozloženie početnosti hodnôt Y.
    Statistical Graphs -> Box Plot
    Vytvorí z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky graf z blokov. Tento typ grafu sa používa na grafické znázornenie niektorých klasických parametrov rozloženia početnosti, ako napríklad priemer údajov, minimálne a maximálne hodnoty, percentily 95 a 5 atď. Výber štatistických parametrov a grafické vlastnosti sa môžu meniť použitím dialógu Custom curves dialog.


    Statistical Graphs -> Histogram
    Vytvorí z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky histogram. Medzi maximálnymi a minimálnymi hodnotami Y je prednastavené použitie 10 krokov. Je možné ho zmeniť použitím dialógu Custom curves dialog.


    Týmto príkazom je z údajov vypočítané ich rozloženie početnosti. Ak chcete vytvoriť histogram priamo z hodnôt, použite stĺpcový graf.
    Vytvorí vertikálne kumulované vrstvy zobrazujúce histogramy vybraných údajov zo stĺpcov v aktívnej tabuľke (jeden histogram na vrstvu). Pre viac informácií pozri Panel -> Vertical 2 Layers command.
    Panel ->
    Tieto príkazy sa používajú na rýchle klasické usporiadanie viacerých grafov.
    Panel -> Vertical 2 Layers Vytvorí 2 vertikálne usporiadané vrstvy z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky (jedna krivka na vrstvu).
    Panel -> Horizontal 2 Layers Vytvorí 2 horizontálne usporiadané vrstvy z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky (jedna krivka na vrstvu).
    Panel -> 4 Layers Vytvorí 4 vrstvy v mriežke 2x2 z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky (jedna krivka na vrstvu).
    Panel -> Stacked Layers Vytvorí vertikálne usporiadané vrstvy z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky (jedna krivka na vrstvu).
    Data -> Plot 3D -> Plot 3D -> Ribbons
    Vytvorí z údajov z označeného stĺpca aktívnej tabuľky (povolený je len jeden stĺpec) pásový 3D graf.


    Bars
    Vytvorí z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky stĺpcový 3D graf.


    Scatter
    Vytvorí z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky bodový 3D graf. Štýl vyznačenia bodu v 3D grafe môže byť zmenený cez 3D Plots Settings dialog.


    V bodovom grafe je možné zvoliť druh grafického prvku, ktorý sa používa na vykreslenie bodov. Na obrázku je znázornený krížový (cross hairs) štýl, ale je možné použiť aj body alebo kužele. Je tak možné spraviť cez odpovedajúcu ikonku , a z 3d plot toolbar (pre krížový štýl, body a kužele) alebo cez custom-curves dialog.
    Plot 3D -> Trajectory
    Vytvorí z údajov z označených stĺpcov aktívnej tabuľky čiarový 3D graf. Hrúbka a farba čiary môžu byť zmenené cez 3D Plots Settings dialog.
    3.6. Menu 3D graf (Plot 3D)

    Menu je aktívne iba keď je označená matica.

<>

    3D Wire Frame (Drôtený model)
    Z vybranej aktívnej matice vytvorí drôtený 3D graf.


    3D Hidden Lines (Skryté čiary)
    Z vybranej aktívnej matice vytvorí drôtený 3D graf so skrytými čiarami.


    3D Polygons (Polygóny)
    Z vybranej aktívnej matice vytvorí plošný 3D graf.


    3D Wire Surface (Drôtený povrch)
    Z vybranej aktívnej matice vytvorí plošný 3D graf kombinovaný s drôteným modelom.


    Bars (Stĺpce)
    Z označených údajov vytvorí stĺpcový 3D graf.


    Scatter (Bod)
    Z označených údajov vytvorí bodový 3D graf. Symbol 3D bodu môže byť zmenený cez 3D Plots Settings dialog.


    Contour+Color Fill (Obrysy+farebná výplň)
    Z údajov z vybranej aktívnej matice vytvorí graf v štýle farebná mapa. Nastavenia obrysových čiar a farebnej mapy je možné zmeniť kliknutím na plochu grafu, aktivuje sa tak Contour Options Dialog.


    Countour Lines (Obrysové čiary)
    Z údajov z vybranej aktívnej matice vytvorí graf z obrysových čiar. Nastavenia obrysových čiar a farieb je možné zmeniť kliknutím na plochu grafu, aktivuje sa tak Contour Options Dialog.


    Gray Scale Map (Mapa v stupňoch šedej)
    Z údajov z vybranej aktívnej matice vytvorí graf v štýle mapa v stupňoch šedej. Nastavenia obrysových čiar a mapy je možné zmeniť kliknutím na plochu grafu, aktivuje sa tak Contour Options Dialog.
    3.7. Menu Údaje (Data)

    Menu je aktívne iba keď je označený graf.
    Data -> Disable tools Keď používate príkaz, ktorý mení ukazovateľ, napr. Data Reader, tento príkaz môže byť použitý na ukončenie špeciálneho módu a návrat späť k normálnemu ukazovateľu.
    Data -> Zoom in (Ctrl++) Prepne aktívnu vrstvu grafu do približovacieho módu. Kurzor myši sa v aktívnom grafe zmení na lupu. Je možné označiť okno v grafe, ktoré bude použité ako nové okno grafu.
    Data -> Zoom out (Ctrl+-) Týmto príkazom sa ruší predošlé približovanie, história približovania sa uchováva, takže je možné urobiť viacnásobné odďaľovanie.
    Data -> Rescale To Show All (Ctrl+Shift+R) Upraví veľkosť grafu aktívnej vrstvy po približovaní/odďaľovaní.
    Data -> Data Reader (Ctrl+D) Kurzor sa zmení na červený krížik a otvorí sa Data Display toolbar, ktorý umožňuje jednoduché načítanie hodnôt údajových bodov. Vybrať údajové body je možné pohybovaním kurzora pravou a ľavou šípkou klávesnice alebo jednoduchým kliknutím myšou. Posúvať sa po krivke v grafe je možné použitím šípok hore a dole na klávesnici. Klávesou Home sa dostanete na počiatočný bod krivky a klávesou End na jej koncový bod.
    Data -> Select Data Range (Alt+S) Zobrazí dva pravouhlé kurzory, ktoré je možné použiť na výber údajov, keď sa vykonáva ich analýza. Kurzor myši zmení tvar na pravouhlý cieľ vo vnútri aktívneho grafu. Aktívny kurzor je červený, druhý čierny. Aktívny kurzor je možné presúvať smerovými šípkami klávesnice pri stlačenom Ctrl alebo kliknutím na bod krivky. Zmeniť aktívny kurzor sa mení pravou a ľavou šípkou klávesnice. Posúvať sa po krivke je možné šípkami hore a dole na klávesnici. Keď je tento nástroj aktívny, dá sa jednoducho kopírovať, vložiť alebo vystrihnúť celý rozsah označených údajov, použiť sa dajú dobre známe klávesové skratky Ctrl+C, Ctrl+V a Ctrl+X.
    Data -> Screen Reader Otvorí Data Display toolbar a zmení tvar kurzora na malý krížik. Pri stlačení ľavého tlačidla a pohybovaní myšou je možné zisťovať súradnice kurzora, pri odčítavaní sa do úvahy berú osi aktívnej vrstvy grafu.
    Data -> Move Data points (Ctrl+Alt+M) Umožňuje modifikovať polohu údajových bodov v aktívnej vrstve grafu jednoducho metódou ťahaj a pusť. Pre lepšiu vizualizáciu nových súradníc sa otvorí Data Display toolbar. Vykonaná zmena sa automaticky prejaví aj v odpovedajúcich tabuľkách a grafoch závislých od týchto údajov.
    Data -> Remove Bad Data Points (Alt+B) Umožňuje odstrániť údajové body z aktívnej vrstvy grafu dvojkliknutím na ne. Súradnice bodov vybraných na odstránenie sú zobrazené v Data Display toolbar. Vykonaná zmena sa automaticky prejaví aj v odpovedajúcich tabuľkách a grafoch závislých od týchto údajov.    3.8. Menu Analýza (Analysis)

    Príkazy dostupné v tomto menu sa líšia podľa toho, či je označená tabuľka alebo graf.    3.8.1. Príkazy na analýzu údajov v tabuľkách

    Statistics on Columns Vytvorí novú tabuľku so základnými štatistickými informáciami z vybraného stĺpca aktívnej tabuľky: priemer, rozptyl, štandardná odchýlka, maximálna hodnota atď.


    Označiť sa dá aj niekoľko stĺpcov tabuľky, potom sa pre každý stĺpec tabuľky vytvorí jeden riadok novej tabuľky. Nie je možné označiť stĺpce rôznych tabuliek a zobraziť ich do jednej štatistickej tabuľky.
    Statistics on Rows Vytvorí novú tabuľku poskytujúcu základné štatistické informácie o zvolenom riadku aktívnej tabuľky: priemer, rozptyl, štandardná odchýlka, maximálna hodnota atď.
    Pre viac informácií pozri Statistics on Columns command.
    Sort Column Usporiada vybrané stĺpce. Ak je vybraný viac ako jeden stĺpec, je možné ich usporiadať:
  • osobitne: každý stĺpec bude usporiadaný vo vzostupnom alebo zostupnom poradí
  • spolu: stĺpec označený ako hlavný bude usporiadaný vo vzostupnom alebo zostupnom poradí a ostatné označené stĺpce budú usporiadané tak, že riadky ostanú nezmenené.


    Sort Table Ide o rovnaký príkaz ako Sort Column, ale týka sa všetkých stĺpcov aktívnej tabuľky.
    Normalize Normalizuje vybrané stĺpce tak, že zmení ich údaje tak, že údaje nadobudnú hodnoty od 0 do 1. Všetky označené stĺpce sú normalizované osobitne. Príkazom sa nevytvoria nové normalizované stĺpce, ale nahradia sa hodnoty vybraných stĺpcov.
    Normalize -> Columns Normalizuje vybraný stĺpec.
    Normalize -> Table Normalizuje všetky stĺpce tabuľky, ale nejde o celkovú normalizáciu tabuľky, ale každý stĺpec je normalizovaný osobitne.
    FFT... Vypočíta priamu alebo inverznú rýchlu Fourierovu transformáciu (Fast Fourier Transform). Jej parametre môžu byť nastavené cez FFT dialog. Pre viac informácií pozri fft section z kapitoly Analysis chapter.
    Correlate Urobí vzájomnú koreláciu dvoch vybraných stĺpcov. Pre viac informácií pozri correlate section z kapitoly Analysis chapter.
    Autocorrelate Urobí koreláciu vybraného stĺpca. Pre viac informácií pozri correlate section z kapitoly Analysis chapter.
    Convolute Urobí konvolúciu dvoch vybraných stĺpcov. Prvý stĺpec je odozva a druhý signál. Pre viac informácií pozri convolution section z kapitoly Analysis chapter.
    Deconvolute Urobí dekonvolúciu dvoch vybraných stĺpcov. Prvý stĺpec je odozva a druhý signál. Pre viac informácií pozri convolution section z kapitoly Analysis chapter.
    Fit Wizard... (Ctrl+Y) Otvorí dialóg Non-linear Fit umožňujúci zvoliť krivku na aproximáciu, algoritmus a toleranciu, počet iterácií, ktoré majú byť vykonané a typ analytickej funkcie, ktorá sa má použiť, názvy aproximačných parametrov a ich počiatočné hodnoty. Pre viac informácií pozri Non Linear Curve Fit section z kapitoly Analysis chapter.    3.8.2. Príkazy na analýzu kriviek v grafoch

    Nasledujúce položky sú dostupné len v prípade, že aktívne okno je 2D viacvrstvový graf. Ak aktívna vrstva grafu obsahuje viac ako jednu krivku, nie je prístupný Data Range Selectors, objaví sa dialógové okno umožňujúce vybrať krivku, ktorá sa bude analyzovať.
    Vo väčšine prípadov (okrem integrácie) je do aktívnej vrstvy grafu pridaná červená krivka a nová tabuľka obsahujúca údaje použité na vykreslenie krivky pridanej do pracovného priestoru. Užitočné informácie o vykonaných operáciách budú zobrazené v Results Log.
    Príkazy FFT... a Fit Wizard... sa nachádzajú v Table Analysis Menu.
    Analysis -> Differentiate Vytvorí nový graf zobrazujúci výslednú krivku numerickej derivácie.
    Analysis -> Integrate Príkazom sa vytvorí nová tabuľka, ktorá obsahuje jeden stĺpec s hodnotami X a jeden stĺpec s derivovanými hodnotami Y. Vytvorí sa aj nový graf derivácie.
    Analysis -> Smooth
    Savitski-Golay Príkaz urobí vyhladzovanie vybranej krivky Savitski-Golay metódou. Vzťah použitý na vyhladzovanie definovaný bodmi yi=f(xi) je:

\begin{equation} z_i=\sum^{j+n/2}_{j=i-n/2} f_i y_i \end{equation}

    Hodnoty fi sú vypočítané aproximáciou údajových bodov na polynóm, závisia od počtu bodov použitých na vyhladzovanie krivky a od rádu polynómu. V porovnaní s metódou kĺzavého priemeru je výhodou tohto vyhladzovanie to, že extrémy sú zachované. Dialógové okno umožňuje špecifikovať krivku, ktorá bude vyhladzovaná, hodnotu rádu polynómu, počet údajových bodov, ktoré budú použité na polynómovú aproximáciu pred a po každom bode a farbu, ktorá bude použitá na vykreslenie vyhladenej krivky. Vytvorená bude aj nová tabuľka s údajmi xi, zi.


Obr. 3.1 Dialógové okno The Smooth -> Savitsky-Golay... dialog
    MovingWindow Average... Príkaz vykoná vyhladzovanie vybranej krivky použitím metódy kĺzavého priemeru. Vzťah použitý na vyhladzovanie krivky definovanej bodmi yi=f(xi) má tvar:

\begin{equation} z_i=\sum^{j+n/2}_{j=i-n/2} y_i \end{equation}

    Čím je väčší počet bodov n, tým hladšia je výsledná krivka zi=f(xi). Dialógové okno umožňuje špecifikovať krivku, ktorá bude vyhladzovaná, hodnotu n a farbu, ktorá bude použitá pre vyhladenú krivku. Vytvorená bude aj nová tabuľka s údajovými bodmi xi, zi.


Obr. 3.2 Dialógové okno The Smooth -> Moving Window Average... dialog
    Analysis -> FFT Filter
    Low Pass... Tento príkaz umožňuje filtrovať nízke frekvencie signálu. Pre viac informácií pozri časť filtering section. Otvorí sa dialógové okno umožňujúce vybrať krivku na filtrovanie a medznú frekvenciu filtrovania.


Obr. 3.3 Dialógové okno Low Pass... dialog
    Príkaz vytvorí novú tabuľku s filtrovanými údajmi a do grafu bude pridaná nová krivka.
    High Pass... Tento príkaz umožňuje filtrovať vysoké frekvencie signálu. Pre viac informácií pozri časť filtering section. Otvorí sa dialógové okno umožňujúce vybrať krivku na filtrovanie a medznú frekvenciu filtrovania.


Obr. 3.4 Dialógové okno High Pass... dialog
    Príkaz vytvorí novú tabuľku s filtrovanými údajmi a do grafu bude pridaná nová krivka.
    Band Pass... Tento príkaz umožňuje filtrovať nízke a vysoké frekvencie signálu. Pre viac informácií pozri časť filtering section. Otvorí sa dialógové okno umožňujúce vybrať krivku na filtrovanie a medznú frekvenciu filtrovania.


Obr. 3.5 Dialógové okno Band Pass... dialog
    Príkaz vytvorí novú tabuľku s filtrovanými údajmi a do grafu bude pridaná nová krivka.
    Band Block... Tento príkaz umožňuje ponechať nízke a vysoké frekvencie signálu. Pre viac informácií pozri časť filtering section. Otvorí sa dialógové okno umožňujúce vybrať krivku na filtrovanie a medznú frekvenciu filtrovania.


Obr. 3.6 Dialógové okno Band Block... dialog
    Príkaz vytvorí novú tabuľku s filtrovanými údajmi a do grafu bude pridaná nová krivka.
    Analysis -> Interpolate... Urobí interpoláciu. Krivka musí mať dostatočný počet údajových bodov na výpočet interpolovaných bodov, ak nemá, objaví sa varovná správa.
    Dostupné metódy pre interpoláciu sú Linear (krivka musí obsahovať najmenej 3 body), Cubic Spline (analyzovaná krivka musí obsahovať najmenej 4 body, ak nie, objaví sa varovná správa), Non-rounded Akime spline (analyzovaná krivka musí mať aspoň 5 bodov). Pre porovnanie metód pozri kapitolu Analysis chapter.


Obr. 3.7 Dialógové okno Interpolate... dialog
    Príkazom sa vytvorí nová krivka do grafu a nová tabuľka.
    Analysis -> FFT... Urobí priamu alebo inverznú FFT transformáciu vybranej krivky. Použité parametre je možné nastaviť cez FFT dialog.
    Výsledkom inverznej FFT transformácie údajov, na ktorých bola predtým spravená priama FFT transformácia, sú údaje pred použitím priamej transformácie.
    Analysis -> Fit Linear Vykoná lineárna aproximácia vybranej krivky. Výsledky budú v Log panel.
    Analysis -> Fit Polynomial... Otvorí sa Polynomial Fit dialog umožňujúci vybrať krivku, rád polynómu, funkciu, ktorá sa má použiť, počet bodov výslednej krivky a hranice aproximácie.
    Analysis -> Fit Exponential Decay
    First Order... Otvorí sa Exponential Fit dialog umožňujúci zvoliť krivku na aproximáciu a počiatočné hodnoty parametrov aproximácie.
    Second Order... Otvorí sa dialógové okno umožňujúce zvoliť krivku na aproximáciu a počiatočné hodnoty parametrov aproximácie.
    Third Order... Otvorí sa dialógové okno umožňujúce zvoliť krivku na aproximáciu a počiatočné hodnoty parametrov aproximácie.
    Analysis -> Fit Exponential Growth... Na vybranej krivke urobí aproximáciu metódou exponenciálneho rastu.
    Analysis -> Fit Lorentzian Na vybranej krivke vykoná Lorentzovu metódu. Môže sa použiť na získanie korelačnej rovnice z údajov Gaussovej krivky.
    Analysis -> Fit Gaussian Na vybranej krivke vykoná Gaussovu metódu. Môže sa použiť na získanie korelačnej rovnice z údajov Gaussovej krivky.
    Analysis -> Fit Bolzmann (sigmoida-esovitá) Na vybranej krivke použije na aproximáciu Bolzmannovu funkciu. Môže sa použiť na získanie korelačnej rovnice z údajov tvaru S.
    Analysis -> Fit Multi-peak ->Gaussian... Na vybranej krivke vykoná aproximáciu na súčet N Gaussových funkcií.
    Analysis -> Fit Multi-peak ->Lorentzian... Na vybranej krivke vykoná aproximáciu na súčet N Lorentzových funkcií.    3.9. Menu Tabuľka (Table)

    Menu je aktívne iba v prípade, že je aktívna tabuľka.
    Set Column As Tieto príkazy sa používajú na definovanie typu údajov, ktoré sú uložené v rôznych stĺpcoch tabuľky.
    Set Column As -> X Definuje vybraný stĺpec ako hodnoty osi X pre graf. V jednej tabuľke je možné definovať viac ako jeden stĺpec s hodnotami X, potom budú označené ako X1, X2 atď.
    Set Column As -> Y V prípade 2D grafov definuje tento príkaz hodnoty osi Y pre graf. V prípade 3D grafov môžu byť stĺpce Y použité na ďalšie súradnice.
    Set Column As -> Z V prípade 3D grafov budú stĺpce Z použité na vykreslenie hodnôt.
    Set Column As -> X error Vybraný stĺpec bude použitý ako veľkosť chybovej úsečky pre hodnoty X.
    Set Column As -> Y error Vybraný stĺpec bude použitý ako veľkosť chybovej úsečky pre hodnoty Y.
    Set Column As -> Read-only Vybrané stĺpce budú určené len na čítanie.
    Set Column As -> Read/Write Obnoví možnosť zapisovania do vybraných stĺpcov.
    Set Column As -> Disregard Vybraný stĺpec môže byť použitý rôznymi spôsobmi v niekoľkých grafoch (ako hodnoty pre os X, Y, atď.).
    Column Options... Tento príkaz sa používa na definovanie globálnych parametrov každého stĺpca, ako napríklad formát čísla, názov stĺpca atď.
Pre viac informácií pozri sekciu odpovedajúcu dialógovému oknu.
    Set Column Values... Príkaz sa používa na vyplnenie vybraného stĺpca hodnotami výsledkov matematického vzorca. Pre viac informácií pozri sekciu odpovedajúcu dialógovému oknu.
    Recalculate Keď vypĺňate stĺpec (pomenovaný napr. C1) výsledkami vzorca (použitím príkazu Set Column Values... Command), hodnoty stĺpca sa vypočítajú vtedy, keď je zadefinovaný vzorec. Ak je vzorec závislý od hodnôt iného stĺpca (napr. C2), hodnoty C1 sa nezmenia, ak modifikujete hodnoty v stĺpci C2. Tento príkaz sa používa na prepočítanie hodnôt vybraného stĺpca.
    Fill column with Tento príkaz sa používa na vyplnenie vybraného stĺpca špeciálnymi hodnotami:
    Fill Column With -> Row Numbers Stĺpec je vyplnený číslami odpovedajúcimi číslam riadkov.
    Fill Column With -> Random Numbers Stĺpec je vyplnený náhodnými číslami od 0 do 1.
    Clear Odstráni hodnoty vybraného stĺpca.
    Add Column Pridá do tabuľky nový stĺpec. Nezáleží na tom, ktorý stĺpec je označený, nový bude vložený na pravý okraj tabuľky.
    Columns Umožňuje definovať počet stĺpcov tabuľky. Buďte opatrní, ak zmenšujete počet stĺpcov v tabuľke, pretože stĺpce a údaje v nich budú odstránené.
    Move to First Premiestni vybraný stĺpec na začiatok tabuľky.
    Move to Left Premiestni vybraný stĺpec doľava.
    Move to Right Premiestni vybraný stĺpec vpravo.
    Move to Last Premiestni vybraný stĺpec na koniec tabuľky.
    Swap columns Vymení vybrané stĺpce.
    Rows Príkaz umožňuje definovať počet riadkov tabuľky. Buďte opatrní, ak zmenšujete počet riadkov v tabuľke, pretože riadky a údaje v nich budú odstránené.
    Go to Row... Definuje aktívny riadok vo vybranej tabuľke.
    Convert to Matrix Príkaz slúži na prekonvertovanie tabuľky na maticu. Používa sa najmä pri importovaní údajov zo súborov: prvým krokom je importovanie údajov do tabuľky a druhým konverzia tabuľky na maticu.    3.10. Menu Matica (Matrix)

    Menu je aktívne iba v prípade, že aktívna je matica.
    Set Properties... Tento príkaz otvorí dialógové okno, ktoré sa používa na špecifikáciu niektorých parametrov matice (šírka bunky, formát čísiel).
    Set Dimensions... Tento príkaz otvorí dialógové okno, ktoré sa používa na špecifikáciu veľkosti matice. Môže byť použitý aj na určenie rozsahov X a Y, ktoré majú byť použité ako rozsahy osí pre 3D graf z údajov matice.
    Set Values... Tento príkaz otvorí dialógové okno, ktoré sa používa na vyplnenie matice výsledkami funkcie z=f(i,j), kde i a j sú čísla riadkov a stĺpcov.
    Recalculate (Ctrl+Return) Tento príkaz sa používa na prepočítanie údajov v bunkách matice s použitím preddefinovaného vzorca.
    Rotate 90 (Ctrl+Shift+R) Tento príkaz vykoná otočenie aktívnej matice o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek.
    Rotate -90 (Ctrl+Alt+R) Tento príkaz vykoná otočenie aktívnej matice o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek.
    Flip V (Ctrl+Shift+V) Prevráti vybranú maticu vertikálne.
    Flip H (Ctrl+Shift+H) Prevráti vybranú maticu horizontálne.
    Transpose Transponuje vybranú maticu.
    Invert Z matice vytvorí inverznú maticu.
    Determinant Z vybranej matice vypočíta determinant.
    Go to
    Row... (Ctrl+Alt+G) Príkaz otvorí dialógové okno umožňujúce vybrať index riadku aktívnej matice, na ktorý sa chceme dostať a označiť ho
    View
    Image mode (Ctrl+Shift+I) Zobrazí vybranú maticu ako obrázok.
    Data mode (Ctrl+Shift+D) Zobrazí vybranú maticu ako tabuľku s údajmi.
    Palette Gray Scale Map Ak je vybraná matica zobrazená ako obrázok, tento príkaz sa používa na nastavenie palety obrázku v stupňoch šedej.
    Rainbow Ak je vybraná matica zobrazená ako obrázok, tento príkaz sa používa na nastavenie palety obrázku v preddefinovanej farebnej stupnici.
    Custom Otvorí dialógové okno umožňujúce prispôsobiť paletu vybranej matice v prípade, že je táto zobrazená ako obrázok.
    Show Column/Row (Ctrl+Shift+C) Zvolením tejto možnosti sa v hlavičke aktívnej matice zobrazia indexy stĺpcov/riadkov.
    Show X/Y (Ctrl+Shift+X) Zvolením tejto možnosti sa v hlavičke aktívnej matice zobrazia súradnice x/y.
    Convert to Spreadsheet Konvertuje vybranú maticu do tabuľky.    3.11. Menu Formát (Format)

    Menu je aktívne len vtedy, keď je označený graf.
    Plot... V prípade klasického 2D grafu sa otvorí okno format plot dialog so všeobecnými možnosťami grafu. Umožňuje prispôsobovať štýly čiar a farby orámovania grafu atď.
    V prípade plošného grafu príkaz otvorí okno surface plot options so všeobecnými možnosťami grafu. V tomto prípade môže byť zmenený aj pomer strán grafu.
    Curves... Otvorí Custom Curves dialog. Umožňuje upraviť štýl čiar a farby použité na vykreslenie kriviek.
    Ak je vybraný graf povrchový, toto menu sa nezobrazuje.
    Scales... Otvorí format plot dialog. Umožňuje prispôsobiť rozsahy jednotlivých osí. Je potrebné pripomenúť, že akákoľvek zmena v tabuľkách alebo grafoch z kriviek spôsobí zmenu východzích hodnôt rozsahov osí.
    V prípade povrchového grafu príkaz otvorí surface plot options s možnosťami nastavenia rozsahov osí.
    Axes... Otvorí format plot dialog pre osi. Umožňuje prispôsobiť nastavenia jednotlivých osí, napríklad veľkosť a farbu osí a dielikov, menoviek osí atď.
    V prípade povrchového grafu sa príkazom otvorí surface plot options s možnosťami osi.
    Grid... Otvorí format plot dialog pre mriežky. Umožňuje pridať a upraviť čiary mriežky pre jednotlivé osi.
    Ak je vybraný graf povrchový, menu sa nezobrazuje.
    Title... Otvorí text options dialog umožňujúci meniť názov grafu a jeho možnosti (farbu, font, zarovnanie).
    V prípade povrchového grafu príkaz otvorí surface plot options s možnosťami názvu vybraného grafu.    3.12. Menu Skriptovanie (Scripting)

    Scripting -> Scripting language Otvorí dialógové okno umožňujúce vybrať skriptovací jazyk pre aktuálny projekt.
    Scripting -> Restart Scripting Opätovne spustí skriptovacie prostredie.
    Scripting -> Add Custom Script Action... Otvorí Custom Action dialog, ktorý umožňuje definovať prvky menu a tlačidlá lišty nástrojov na spúšťanie skriptov Pythonu.
    Ak je aktívnym oknom projektu okno poznámky, dostupné sú aj nasledujúce položky menu:
    Scripting -> Execute (Ctrl+J) Vykoná príkazy riadku, v ktorom je umiestnený kurzor myši v okne poznámky.
    Scripting -> Preferences... (Ctrl+Shift+J) Týka sa všetkých riadkov okna poznámky.
    Scripting -> Evaluate (Ctrl+Return) Zistí riadok, v ktorom sa nachádza kurzor myši umiestnený v okne poznámky.    3.13. Menu Okno (Window)

    Okrem položiek menu popísaných ďalej sa v tomto menu zobrazuje aj zoznam prvých 10 okien vytvorených v pracovnom priestore. Kliknutím na názov okna zo zoznamu sa toto okno stane aktívne alebo sa zobrazí, ak bolo skryté. Ak projekt obsahuje viac ako 10 okien, na vykonanie týchto príkazov je potrebné použiť prehliadač projektu.
    Folders Otvorí menu zobrazujúce zoznam všetkých priečinkov a podpriečinkov projektu. Aktívny priečinok môže byť zmenený vybraním zo zoznamu.
    Cascade Usporiada viditeľné okná projektu v kaskádovom štýle.
    Tile Usporiada viditeľné okná projektu dlaždicovo.
    Next (F5) Aktívnym oknom sa stane ďalšie viditeľné okno pracovného priestoru.
    Previous (F6) Aktívnym oknom sa stane predchádzajúce viditeľné okno pracovného priestoru.
    Rename Window Otvorí dialógové okno umožňujúce zmeniť názov aktívneho okna.
    Duplicate Vytvorí duplikát aktívneho okna.
    Script Window (F3) Otvorí skriptovacie okno.
    Window Geometry... Otvorí dialógové okno umožňujúce zmeniť rozmery a umiestnenie aktívneho okna. Veľkosť grafu bude prispôsobená veľkosti nového okna.
    Hide Window Skryje aktívne okno. Skryté okno sa môže znovu stať viditeľným cez prehliadač projektu.
    CloseWindow (Ctrl+W) Zatvorí aktívne okno. Nabehne dialógové okno s požiadavkou potvrdiť zatvorenie, ak nie je zvolené iné nastavenie v Preferences dialog (časť Confirmations).    3.14. Prispôsobovanie 3D grafov

    Tieto príkazy nie sú dostupné cez žiadne menu ani cez klávesové skratky. Prístup k nim je možný cez 3D toolbar.
    Frame Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Vykreslí len tri osi do aktívneho 3D grafu.
    Box Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Vykreslí tri osi aktívneho 3D grafu a orámovanie.
    No axes Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Nevykreslí tri osi ani orámovanie aktívneho 3D grafu.
    Front Grid Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Vykreslí mriežku na prednej stene aktívneho 3D grafu. Mriežka je umiestnená v rovine definovanej y=ymin.
    Back Grid Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Vykreslí mriežku na zadnej stene aktívneho 3D grafu. Mriežka je umiestnená v rovine definovanej y=ymax.
    Left Grid Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Vykreslí mriežku na ľavej stene aktívneho 3D grafu. Mriežka je umiestnená v rovine definovanej x=xmin.
    Right Grid Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Vykreslí mriežku na pravej stene aktívneho 3D grafu. Mriežka je umiestnená v rovine definovanej x=xmax.
    Ceiling Grid Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Vykreslí mriežku na vrchnú stenu aktívneho 3D grafu. Mriežka je umiestnená v rovine definovanej z=zmax.
    Floor Grid Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Vykreslí mriežku na spodnú stenu aktívneho 3D grafu. Mriežka je umiestnená v rovine definovanej z=zmin.
    Enable perspective Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Aktivuje/deaktivuje perspektívny 3D mód.
    Reset rotation Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Vráti 3D graf po otáčaní do počiatočnej polohy.
    Fit frame to window Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Nájde najvhodnejšie rozvrhnutie 3D grafu a prispôsobí veľkosť okna. Vráti veľkosť dielikov osi na pôvodnú hodnotu.
    Bars Style Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Ak je aktívnym grafom 3D histogram, tento príkaz sa používa na upravovanie štýlu stĺpcov.
    Dots Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Ak je aktívnym 3D grafom 3D scatter, tento príkaz sa používa na upravovanie štýlu údajových bodov na bodky.
    Cones Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Ak je aktívnym 3D grafom 3D scatter, tento príkaz sa používa na upravovanie štýlu údajových bodov na kužele. Dvojkliknutím na plochu grafu je potom možné upraviť vlastnosti vykresľovania kužeľov.
    Cross Hairs Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Ak je aktívnym 3D grafom 3D scatter, tento príkaz sa používa na upravenie štýlu údajových bodov na kríže. Dvojkliknutím na plochu grafu je potom možné upraviť vlastnosti vykresľovania krížov.
    3D Wire Frame Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Ak je aktívnym grafom 3D povrchový graf, tento príkaz sa používa na upravenie štýlu povrchu na jednoduchý drôtený model.
    3D Hidden Lines Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Ak je aktívnym grafom 3D povrchový graf, tento príkaz sa používa na upravenie štýlu povrchu na drôtený model. Spravený je aj výpočet skrytej čiary.
    3D Polygons Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Ak je aktívnym grafom 3D povrchový graf, tento príkaz sa používa na upravenie štýlu povrchu na polygóny.
    3D Wire Surface Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Ak je aktívnym grafom 3D povrchový graf, tento príkaz sa používa na upravenie štýlu povrchu na polygóny kombinované s drôteným modelom.
    Floor Data Projection Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Ak je aktívnym grafom 3D povrchový graf, tento príkaz sa používa na pridanie plochy priemetu povrchu na spodnú stenu oblasti grafu.
    Floor Isolines Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Ak je aktívnym grafom 3D povrchový graf, tento príkaz sa používa na pridanie izočiar na spodnú stenu grafu.
    Empty Floor Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Ak je aktívnym grafom 3D povrchový graf, tento príkaz sa používa na odstránenie projekcií a izočiar zo spodnej steny oblasti grafu.
    Animation Tento príkaz je sprístupnený kliknutím na .
    Povolí/zablokuje animáciu.