FreeMat    Obsah 7. kapitoly


    7. Obrázky, zvuk
    7.1. Práca s obrázkami
    7.2. Práca so zvukom    7. Obrázky, zvuk
    7.1. Práca s obrázkami

    Ak chceme pracovať s obrázkami, musíme najprv vedieť aké typy FreeMat podporuje. Základnými podporovanými formátmi obrázkov sú: bmp, jpg, png, xpm, ppm. Uvedené typy je možné do FreeMat-u načítať, zobraziť, uložiť na disk, tiež je FreeMat schopný zobraziť dôležité informácie o danom type.
    Ako príklad poslúži výpis kódu okna Command Window ako je na obr. 51, ktorého výsledok je na obr. 52, teda načítanie a zobrazenie nejakého obrázku z priečinku work. Príkazom „whos“ sa zobrazia dôležité informácie o momentálne používaných premenných, z ktorých vidno, že v matici X sú uložené jednotlivé obrazové hodnoty, v matici map sú informácie pre jednotlivé farby pre pixely. Príkaz „axis image“ sa nastavia rovnako dlhé osi. Niekoľko príkazov pre prácu s obrázkami je v tabuľke 18.
    Obrázok je možné aj vytvoriť použitím príkazu colormap, a teda cez definovanie farebnej mapy a matice bodov. Príklad je na obrázkoch 53, 54 a 55.


Obr. 51 – Výpis príkazov okna Command Window
Obr. 52 – Zobrazenie súboru „obrazok“
Obr. 53 – Výpis príkazov okna Command Window
Obr. 54 – zobrazenie priebehov farieb
Obr. 55 – použitie funkcie colormap na vytvorenie obrázku
Tabuľka 18 – Základné príkazy pre prácu s obrázkami

    7.2. Práca so zvukom

    Čo sa týka práce so zvukovými súbormi vo FreeMat-e, je tu možnosť prehrávať zvukové súbory, nahrávať ich obsah do pamäte FreeMat-u, prípadne vytvorené dáta do zvukových súborov exportovať. Ako tomu bolo pri obrázkoch, platí aj pri zvuku – zvukové dáta netvorí iba vlastný zvuk, ale aj doplnkové informácie. Ak používate MS WINDOWS ako operačný systém, podporovaným typom zvukového súboru je *.wav (teda ak chcete prehrať iný typ zvukového súboru, napr. *.mp3, je potrebná konverzia do *.wav). Prehľad základných príkazov je v tabuľke 19.


Tabuľka 19 – Základné príkazy pre prácu so zvukom